!!! گرامي باد اول ماه مه روز جهاني كارگر

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري


ارديبهشت ١٣٨٧- مه ٢٠٠٨


امروز درشرايطي به استقبال روز جهاني كارگر ميرويم كه سايه ی شوم و نكبت بار سرمايه ، همچنان بر دوش طبقه ي كارگر و مزدبگيران محروم و تحت ستم جامعه سنگيني مي كند و بيش از پيش آحاد اين طبقه را به ورطه ي سقوط و خانه خرابي مي كشاند . نظام سرمايه داري و طبقه ي سرمايه دار ، براي انباشت هر چه افزون تر سرمايه وكسب اضافه ارزش وبه دنبال آن سود سرشار ، شرايط بغايت سخت و طاقت فرسايي را به كارگران ومردم تحت ستم تحميل مي نمايد و آنان را به روز سياه مي نشاند . شيوه ي توليد سرمايه داري و مناسبات نابرابروكارگر ستيز آن آنچنان جهنمي براي كارگران ، برروي اين كره ی خاكي بوجود آورده است كه روزانه انسان هاي زيادي ، در آن به كام مرگ و نابودي كشيده مي شوند و به روز سياه مي نشينند. فقر، فلاكت ، بيكاري ، فساد ، تن فروشي ، ناامني ، اعتياد جنگهاي خانمان براندازامپرياليستي و هزاران درد و رنج ديگر ، خود از تبعات اجتناب ناپذير چنين نظامي است . ثمره ي علم و دانش و تكنولوژی و فن آوري به جاي اينكه در خدمت سعادت و پيشرفت بشري قرار گيرد و موجبات خوشبختي وتعالي آنها را فراهم نمايد ، به طورعمده در خدمت حكومت هاي سرمايه سالار براي سركوب و انقياد توده هاي كارگر و مردم تحت ستم قرار مي گيرد ، جنگ هاي امپرياليستي و ديگر جنگهاي قومي و قبيله اي را زير لواي دمكراسي خواهي ، دامن ميزند وتحجر گرايي ملي و مذهبي را جايگزين آن مي كند ، كه نمونه بارز آن را در عراق و افغانستان شاهد مي باشيم . خيلي دور از انتظار نخواهد بود كه در يك چنين نظامي هرگونه حركت آزادي خواهانه و برابري طلبانه به شدت سركوب شود و جو خفقان و وحشت اشاعه يابد ، ميلونها انسان با فقر دست و پنجه نرم كنند وبه بدترين شكل ممكن ادامه ي حيات دهند ، زنان و كودكان ، از ابعاد و زواياي مختلف تحت ستم و انقياد قرار گيرند به خاطر زورمداري سرمايه داران و حكومتهاي محافظ آنها تباه شوند. چون دراصل اين مردم كارگروزحمتكش هستند كه بايد براي ارضاي حرص و آزهرچه بيشتر سرمايه داران و كسب ارزش اضافي و سود بيشتر آنان ، كاركنند و زندگي و هستي خويش را از دست بدهند .

امروز در ايران ما سخن فراتر ازاين است، اگر كارگران وزحمت كشان دركشورهاي ديگرحداقل از حق اعتراض نسبت به زندگي نكبت بار خود برخوردارند در اين جا كوچك ترين حركت اعتراضي با شديدترين شيوه سركوب مي شود . احكام سنگين براي پيشروان كارگري ، دانشجویی ، زنان و معلمان و جنبشهاي اجتماعي ، خود ، نمونه بارز اين گونه سركوبها است . محمود صالحي رهبر سرشناس جنبش كارگري ايران بعد از گذراندن دوران محكوميتش با وثيقه چهل ميلون توماني آزاد ميشود . منصوراسانلو و دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب و تعدادي از فعالان جنبش زنان ، همچنان درزندان بسر ميبرند و دراين روزها شيث اماني ، يكي ديگر از پيشروان جنبش كارگري ايران به جمع دست گير شد گان اضافه شده است . بيكاري و تورم چهارصد درصدي ، جامعه ی فقر زده ی ايران را به طرف يك فاجعه ي عظيم انساني سوق ميدهد . بيكاري جوانان آماده ي كارنااميدي اززندگي عدم تواناي تشكيل خانواده ، اعتياد و فساد رابه حد نهایي خود رسانده است دختران جوان آرزوهايشان نقش بر خاك ميشوند وبعضي ازطريق باندهاي مافيايي همانند كالا ، براي تن فروشي به كشورهاي حاشيه خليج فارس ، صادرميشوند و اين درحالي است كه امسال حكومت ايران ميلياردها دلارفروش نفت داشته است . اما اين درآمد ارزي نه تنها هيچ تاثيرمثبتي روي زندگي توده هاي كارگر و زحمت كش نداشته ، بلكه تنها و تنها تورم و بيكاري را دامن زده است . محاصره اقتصادي و به دنبال آن ورشكستگي و تعطيلي مراكز توليدي خود بر ابعاد بيكاري ، بالا رفتن قيمت مسكن و ديگر كالا هاي مصرفي افزوده است . واقعيت اينكه نظام سرمايه داري علیرغم هر ادعا يي كه داشته باشد جواب گوي زندگي بشر امروزي نيست و تا روزي كه اين نظام استثماري وضدانساني وجود داشته باشد آحاد بشر رنگ امنيت وآسايش را نخواهند ديد . لذا تنها راه ممكن براي خوشبختي انسانها و بوي‍‍‍زه كارگران در مبارزه و جدال با اس و اساس چنين نظام نابرابرو ضد انساني است و براي اين مهم نيز جز همبستگي و اتحاد طبقاتي كارگران به هيچ چيز نمي توان دل خوش كرد . پس پيش به سوي وحدت وهمبستگي طبقاتي كارگران در پيوند با ساير جنبشهاي اجتماعي براي نابودي استثمار انسان ازانسان. چاره ما كارگران در مقابل اينهمه فجايع بشري چيزي نيست جز ايجاد تشكل به نيروي خودمان و دفاع در مقابل تهاجم همه جانبه سرمايه داري .تا وقتي كه ما كارگران جدا از هم و بدون سازماندهي مبارزه نماييم به نتيجه نخواهيم رسيد و در مقابل سرمايه داران و دستگاه عريض و طويل آنها ضعيف و نا توان خواهيم بود. نبايد نيروي اتحاد و همبستگي مان را دست كم بگيريم . جهان ديگري هم ممكن است ما آنرا خواهيم ساخت.

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري

11/2/1387

Komite.hamahangi@yahoo.com