احکام زندان، محمود صالحی و جلال حسینی را از مبارزه علیه سرمایه داری باز نمی دارد

"کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری"


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


محکومیت زندان دو تن از فعالین کارگری ایران و از اعضای "کمیتۀ همانگی برای ایجاد تشکل کارگری" به جرم تلاش برای برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر در شهر سقز در سال83 بیانگر اراده نظام سرمایه داری برای به انفعال کشیدن و مرعوب کردن دیگر فعالین کارگری در دفاع از منافع طبقه کارگر ایران است. اما محمود و جلال و دیگر فعالین کارگری مستقل، آگاهانه از حق داشتن کار، امنیت شغلی، رفاه، تأمین اجتماعی و عدالت دفاع می کنند و در راه بهبود وضعیت کارگران و از راه متشکل کردن کارگران و به نیروی خود آنان مبارزه می کنند و ارعاب و زندان آنان را به انفعال و سکوت نمی کشاند.

ما اعضای "کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" صدور احکام 4 سال زندان برای محمود صالحی و 2 سال زندان برای جلال حسینی به اتهام تشکیل شورای هماهنگی برگزاری مراسم اول ماه مه 83 در شهرسقز و ازتباط با احزاب خارج کشور توسط داداگاه انقلاب سقز را محکوم می کنیم. ما کارگران و آزادیخواهان می توانیم متحدانه به این اجکام اعتراض کنیم تا اینکه در دادگاه تجدید نظر حکم به برائت آنان صادر شود.

"کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری"

21/8/1383

www.komiteyehamahangi.com

komiteye_hamahangi@yahoo.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com