خواست آزادی محمود صالحی با خواستهای روز کارگر عجین است

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


اپریل ٢٠٠٧-فروردین ١٣٨٦


محمود صالحی را در آستانه اول ماه مه، بجرم تلاش برای برگزاری اول ماه مه و به بهانه صحبت درباره برگزاری مراسم اول ماه مه به فرمانداری و دادگستری سقز کشاندند، دستگیر کردند و به زندان سنندج بردند. نام محمود صالحی با آزادی برگزاری مراسم غیر دولتی روز کارگر عجین شده است.

جنبش کارگری ایران همانند کارگران دیگر کشورها، مطابق حکم تشکل بین المللی خود برای برسمیت شناخته شدن روز اول ماه مه بعنوان روز کارگر، برای تعطیل بودن روز کارگر، و همچنین برای آزادی برگزاری مراسم غیر دولتی در روز کارگر مبارزه کرده است. این مبازره پر فراز و نشیب که نسل اندر نسل ادامه یافته هنوز به پایان نرسیده است. هر نسل کارگران تجارب منفی و مثبت این مبارزه را از نسل قبل خود گرفته و با تکیه بر آنها تلاش خود را برای به پایان بردن این مبارزه بکار برده است. جنبش کارگری ایران برسمیت شناسی روز کارگر را به رژیم اسلامی تحمیل کرد و مبازره خود را برای برگزاری آزادانه مراسم روز کارگر ادامه داد. مبارزه ای طولانی که از تحریم مراسم دولتی و شوراهای اسلامی، اکتفا به پخش علنی شیرینی در کارخانجات در روز کارگر و برگزاری مراسم مخفی و شدیدا محدود آغاز شد و تا مجاز شدن برگزاری مراسم علنی اما در مکانها و سالنهای سرپوشیده و یا در خارج شهرها در عمل، پیش رفت. با اول ماه مه سقز در سال 1383 که به دستگیری، زندانی و محاکمه 7 نفر انجامید، مبارزه کارگران ایران وارد مرحله پایانی مجموعه خواستهای روز کارگر شده و بر آزادی برگزاری مراسم غیر دولتی روز کارگر، که نوع و شکل آنرا خود کارگران تعیین خواهند کرد، متمرکز شده است.

مبارزه جنبش کارگری ایران در محکومیت دستگیری، محاکمه و حکم زندان دستگیر شدگان سقز بخشی از مبارزه عمومی کل طبقه کارگر ایران برای به اجرا در آوردن حکم جهانی کارگران برای روز کارگر است. نزد جنبش کارگری، حکم جهانی روز کارگر بالاتر از هر قانون و مقررات کشوری و شهری و منطقه ای است و کارگران ایران نیز رژیم اسلامی را وادار خواهند کرد تا قوانین و حد تحمل خود را به نفع تحقق حکم جهانی کارگران تغییر دهد. طبقه کارگر ایران رژیم اسلامی را ناچار ساخت تا برخلاف ایدئولوژی مذهبی اش که تنها همبستگی اسلامی و شیعه را برسمیت می شناسد، همبستگی طبقاتی را نیز برسمیت شناسد، آزادی برگزاری مراسم غیر دولتی روز کارگر را هم برسمیت شناسد.

دستگیری محمود صالحی در آستانه روز کارگر امسال بخشی از تلاش رژیم است برای ممانعت از برگزاری مراسم غیر دولتی روز کارگر که خود وی از مدتها قبل در تدارک برگزاری آن بود. امسال خواست لغو احکام دستگیر شدگان سقز، محکوم کردن زندانی شدن محمود صالحی و مبارزه برای آزادیش از زندان و کوشش برای برگزاری مراسم غیر دولتی روز کارگر در هم تنیده شده است.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

23 فروردین 1386


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com