نه احمدی، نه موسوی
زنده باد جنبش کارگری، زنده باد جنبش مردمی
اطلاعیه شماره ١٠

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

بهمن ١٣٨٨- ژانویه ٢٠٠٩

با اوج گیری جنبش مردمی و هر چه گسترده تر شدن آن اصلاح طلبانی که خود تا دیروز دست به کار سرکوب و کشتارهایی مثل کشتار سال 1367 هزاران زندانی و یا سرکوب و کشتار دانشجویان در جریان به اصطلاح انقلاب فرهنگی بودند، حالا به هراس افتاده و راه های سازش پیشنهاد می کنند. جناحی از سرکوب گران نیز دم از سازش می زنند و راه های تعامل را بررسی می کنند. خاتمی به صراحت "تند روی" مردم را محکوم نمود و گفت، ما خواهان تغییر در چارچوب قانون و در جمهوری اسلامی هستیم. همه جناح های چند گانه جمهوری اسلامی از جنبش به میدان آمده مردم و چشم انداز آن در وحشت به سر می برند و به هر گونه ای سعی در مهار آن دارند. بخشی با سرکوب وحشیانه و همه جانبه با کشتار، ضرب و شتم، بازداشت های وسیع، شکنجه، و بخش دیگری با راه های سازش تلاش دارند جنبشی مردمی که کوهی از مطالبات دارد را خاموش کنند.

اینک مبارزات مردم بر سر دوراهی سرنوشت قرار گرفته که از یکسو با موج سنگین سرکوب و سازش حاکمان و اصلاح طلبان روبرو است و از سوی دیگر راه پیشروی به سوی روبیدن دنیای کهنه را پیش رو دارد. سرنوشت جامعه ما می تواند در انتخاب همین راه و در نهایت با به میدان آمدن طبقه کارگر رقم بخورد. ادامه مبارزاتی که طی ماه های اخیر جریان دارد، می تواند توازن قوا را به سود مردم تغییر و سرکوب گران را در موضع ضعف قرار دهد. در شرایط فعلی هنوز سرکوب گران توان زیادی برای سرکوب دارند، اما مردم نیز نیروی عظیم و قویی هستند که در هر مرحله و هر گام ، پیشروی می نمایند و موقعیت بهتری می یابند. نباید اجازه دهیم که هیچ نیرویی مطالبات ما را محدود و کاهش دهد. نباید اجازه دهیم که ما وسیله معامله و سازش قرار گیریم. با مطالبات وسیع اقتصادی و آزادیخواهانه تا به کرسی نشاندن همه آنها و کنار زدن دم و دستگاه سرکوب از پای نخواهیم نشست. مطمئنا از دل مبارزات موجود نهاد ها و تشکل های کارگری و مردمی بیرون خواهد آمد و در چنین شرایطی نیاز به این رهبران ناخلف که قصد سوار شدن به جنبش مردم برای رسیدن به قدرت را دارند، نداریم.

برای رسیدن به هدف و پیروزی جنبش در این مرحله ضروری است از موسوی و اصلاح طلبان گذر نموده و در مقابل موج سنگین سرکوب آدم کشان حاکم از پای ننشینیم.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

2 بهمن 88


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com