ایجاد جمع شورای موقت کارگران ذوب آهن را تبریک می گوییم

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ١١

بهمن ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


با اطلاعیه ای از ایجاد جمع شورای موقت کارگران ذوب آهن با خبر شدیم. همانطور که این کارگران گفتند هر چند در شرایط کنونی امکان بر گزاری انتخابات آزاد وجود ندارد ، اما آنها به نیروی خود اقدام به ایجاد این جمع کارگری نمودند. ایجاد جمع های کارگری در شرایط حاضر چیزی نیست جز متشکل شدن کارگران، در این موقعیت که مبارزات وسیع مردم جریان دارد و ما کارگران نیز با این مبارزات همراهیم و با اعتصابات روز افزون هر روز نقش بیشتری می یابیم، ایجاد هر جمع کارگری در محیط های کار و زیست، ما را متشکل تر و قوی تر می کند. بخوبی می دانیم که در چند ماه گذشته چندین کمیته و دیگر جمع های کارگری ایجاد شده اند و بسیار ضروری است که اهمیت این امر را برای هم طبقه هایمان هر چه بیشتر توضیح دهیم و برجسته نماییم.
اگر ما کارگران بتوانیم در جریان بحران موجود با اعتصابات گسترده و صفوف سازمان یافته وارد کارزار شویم یقینا قادر خواهیم بود از منافع خود دفاع نموده و در مبارزات آینده نقش تعیین کننده داشته باشیم.
نباید ایجاد جمع هایی هر چند کوچک را در کارخانه دست کم بگیریم ، همین قطره های کوچک، با به هم پیوستنشان رودی خروشان ایجاد خواهند کرد که سرمایه داران را خواهند روبید.
کمیته امنیت دولت با برگزاری جلسه ای، افزایش اعتصابات و راه های مقابله با آنرا بررسی کرده. سرمایه داران و حامیانشان نیز می دانند، افزایش اعتصابات و ایجاد تشکل های کارگری چه خطر بزرگی برای آنها است. در مقابل ما کارگران نیز باید اهمیت حیاتی آنرا در شرایط کنونی و آینده پیش رو را برای هم طبقه هایمان بگوییم. باید شوراهای کارگری و هر نوع تشکل کارگری رادیکال دیگری را تبلیغ نمود تا در مبارزات پیش رو آن را تحقق ببخشیم.
ما نیز به سهم خود از ایجاد هر تشکل کارگری واقعی و از جمله جمع شورای موقت کارگران ذوب آهن حمایت می نماییم و دست این کارگران را به گرمی می فشاریم.

کارگران جهان متحد شوید!

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
5 بهمن 88
mdehgan@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com