سونامی اقتصادی در راه است!

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره 12

بهمن ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


با تصویب و اجرایی شدن هدفمند شدن یارانه ها ، مدیر عامل اداره برق اعلام کرد در اولین مرحله قیمت برق چهار برابر خواهد شد؛ و از سوی دیگر قیمت گاز چند برابر می گردد و قیمت آب نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. در ادامه این افزایش قیمت ها، قیمت دیگر کالا ها نیز متاثر از آنها افزایش خواهد یافت و افزایش قیمت گازوئیل و بنزین نیز مطابق برنامه افزایش قیمت سالانه آنها در دستور کار است.
پرداخت مستقیم یارانه ها حتی نمی تواند نیمی از این افزایش قیمت ها را جبران نماید و در واقع این کار تنها کلاه برداری است تا افزایش قیمت ها و تورم را پرده پوشی نماید. با "خوشه بندی" کردن مردم مشخص شد که اکثریت مردم سهم ناچیزی از دریافت نقدی خواهند داشت. از طرفی سعی دارند بدین وسیله اعتراض مردم را دچار تفرقه نمایند و مردم را در موقعیت های متفاوتی قرار دهند؛ اما از هم اکنون واضح است که همه کارگران و مردم از اجرای این طرح شدیدا آسیب خواهند دید و فاصله طبقاتی باز هم بیشتر خواهد گردید.
در این شرایط که تورم لجام گسیخته، فشار اقتصادی شدیدی به اکثریت افراد جامعه وارد می آورد، افزایش شدید و ناگهانی قیمت ها شوک و ضربه شدیدی به کارگران و اکثر مردم وارد خواهد کرد وهمه ما را به سمت فقر مطلق سوق خواهد داد. این فاجعه چنان وحشتناک است که برخی از نمایندگان مجلس و دولت مردان را نیز به وحشت انداخته و آنها از ترس اعتراضات توده ای هشدارهایی در این رابطه برای تعدیل و یا تاخیر در انجام طرح می دهند. اما دستگاه آدم خور دولت سرمایه در راستای اجرایی نمودن طرح پیش می رود.
تاثیر این رویداد و فاجعه می تواند به دوشکل باشد. در صورت بی تفاوتی، خانه خرابی بیشتر زندگی در شرایط فقر مطلق و یا نزدیک به آن، نصیبمان خواهد شد و در نتیجه چیزی شبیه زندگی که تا به حال داشته ایم به جهنم تبدیل خواهد شد. دولت اسلامی سرمایه تصمیم گرفته تا جهنم را در همین زمین بپا دارد تا تریلیاردها ثروت به جیب پر نشدنیشان سرازیر نمایند و بروی دریای درد و رنج کارگران و مردم نگذارند تا کشتی سرمایه داران به گل بنشیند.
اما وقایع می تواند به گونه ای دیگر نیز رقم بخورد. در این شرایط اعتلای مبارزات مردم که در هفت ماه گذشته جریان داشته و ادامه خواهد یافت، شرایط مساعدی برای اعتراض و مبارزه در جهت مطالبات اقتصادی ماست. می شود این دو مبارزه را تلفیق نمود و با اعتصابات گسترده و تلفیق شعار های مطالبات اقتصادی با شعارهای ضد دیکتاتوری مردم مبارزه را گسترش داد و تابوت دولت حاکم را سریعتر ساخت. اگر مبارزات مردم به همین شرایطی که وجود دارد محدود گردد، یکبار دیگر همچون دوران انقلاب 57 سر کارگران و مردم بی کلاه خواهد ماند، اما در صورت مبارزات گسترده درهمه زمینه ها است که دیگر ممکن نخواهد بود کسی منافع ما را نادیده بگیرد.

واقعیت این است که، دنیایی دیگری ممکن است، ما کارگران می توانیم آنرا بسازیم و این مهم تنها از طریق مبارزه همه جانبه ممکن خواهد شد.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

88 10 بهمنwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com