بیست و دو(٢٢) بهمن به همراه مردم به خیابان خواهیم آمد!

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
١٣ اطلاعیه شماره


بهمن ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


مبارزات هفت ماهه گذشته که پیشروی قابل ملاحظه ای داشته، شدیدا دولت مردان و اصلاح طلبان را به هراس انداخته و آنان را واداشته تا بنا به موقعیت خود در مقابله با این شرایط از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. سرکوب گران دولت نظامی سرمایه با استفاده از انواع روش های سرکوب و رعب و وحشت و اعدام سعی دارند جنبش را خاموش نمایند و از سوی دیگر اصلاح طلبان با به رسمیت شناختن دولت و تاکید بر تغییر در چهار چوب قانون و جمهوری اسلامی، راه سازش و کج نمودن مبارزات مردم را پی می گیرند.

اما مبارزات مردم در هفت ماه گذشته ثابت نمود که سرکوب نمی تواند این جنبش را خاموش نماید و دیگر حاکمان مثل گذشته نمی توانند حکومت کنند و مردم نیز مثل گذشته نمی خواهند زندگی کنند و راه سازش کاری اصلاح طلبان نیز جز اینکه هر چه بیشتر مردم از آنها فاصله بگیرند و راه خود را بروند نتیجه ای ندارد. اصلاح طلبان سعی دارند بر جنبش گسترده مردم و مبارزه رو به اعتلا مهار بزنند و و آن را تحت کنترل خود نگهدارند. اما از 13 آبان به بعد مردم مستقیما خواهان نابودی رژیم هستند و می دانند که هیچ راهی برای رهایی جز از کانال کنار زدن جمهوری اسلامی به نیروی کارگران و مردم وجود ندارد.

بر این مبنا تنها از طریق تداوم مبارزه و به خیابان آمدن و گسترش این مبارزات با اعتصابات وسیع رسیدن به هدف ممکن خواهد شد؛ بنابر این در این موقعیت حساس باید وسیعا سر قرارهای مردمی در خیابان حاضر شد، باید مبارزه را تداوم ببخشیم و از سرکوب دولت زخم خورده نهراسیم.

ما کارگران سوسیالیست نیز به سهم خود روز 22 بهمن در مبارزات مردم شرکت خواهیم کرد و با تمام توان سعی در طرح مطالبات کارگران خواهیم داشت.

زنده باد جنبش کارگری، زنده باد جنبش مردمی

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

12 بهمن 88www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com