اعلام موجودیت جمع "شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر" را تبریک می گوییم

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ١٩

مارچ ١٣٨٨- فروردین ٢٠١٠


مدتی پیش جمعی از کارگران پتروشیمی های ماهشهر موجودیت علنی خود را اعلام کردند و بدین شکل جمع دیگری به خانواده کارگران متشکل پیوست. همانطور که خود این کارگران نیز گفتند که در شرایط کنونی نمی توان شورای کارگران را آزادانه و با رای همه کارگران انتخاب کرد، اما به هر شکل ایجاد جمع هایی از کارگران در شرایط کنونی خود نوعی از سازماندهی بسیار با ارزش است که در محیط کارایجاد می گردد و می تواند در راستای متشکل شدن دیگر کارگران و مبارزات آنها اقدام نماید.

از سویی اعلام موجودیت وفعالیت هر جمع کارگری می تواند صدای اعتراض ما کارگران را رساتر نماید. کارگران از کمترین تریبون ها و امکانات برای طرح مطالباتشان بر خوردارند و باید با تکثیر و اعلام موجودیت سلول های زیادی را در جنبش ایجاد نماییم. هر چه تعداد جمع ها و تشکل های کارگری افزایش یابد امکان اتحاد طبقاتی ما نیز افزایش می یابد و قدرت ما در مقابل تهاجم وسیع سرمایه داران بیشتر می شود.

در چند ماه گذشته که مبارزات مردم افزایش قابل توجهی یافته و چشم انداز تداوم آن نیز وجود دارد، فرصت مناسبی برای ایجاد تشکل ها و جمع های کارگری ایجاد شده که در نبرد های سرنوشت ساز آینده می توانند نقش مهمی در توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران داشته باشند. ما می توانیم با اتکا به نیروی خود متشکل شویم و یک پایه اصلی مبارزات را ایجاد نماییم . تنها با به میدان آمدن طبقه کارگر است که جنبش می تواند به نتیجه برسد و پروسه به میدان آمدن کارگران از کانال ایجاد تشکل های کارگری کوچک و بزرگ ممکن می گردد و بر همین اساس اهمیت ایجاد جمع هایی مثل "شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر" برجسته می گردد و باید الگویی برای همه ما کارگران در محیط های کار قرار گیرند.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

24 اسفند 88


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com