سرکوب کارگران کارخانه
سیمان درود را محکوم می کنیم

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ٢٥

آبان ١٣٨٩- نوامبر ٢٠١٠


کارگران کارخانه درود سیمان که خواهان تبدیل قراردادهای موقتشان به قرارداد رسمی بودند و طی مبارزات خود،کارفرمایان را وادار به پذیرش آن و دادن وعده عملی نمودن این مسئله کرده بودند، هنگامی که این وعده تحقق نیافت، دست به اعتصاب و اعتراض زدند، که روز 9 آبان با حمله وحشیانه ماموران دولت حامی سرمایه روبرو شدند و پس از ضرب و شتم، سی تن از کارگران بازداشت گردیدند. بدین وسیله یکبار دیگر کارگران برای بدست آوردن ابتدایی ترین حقوق خود مورد سرکوب قرار می گیرند و روانه زندان می شوند.

بازداشت های مکرر و سرکوب کارگران نمی تواند مبارزات کارگران را خاموش نماید و کارگران راه دیگری بجز مبارزه در مقابل تهاجم دائمی سرمایه داران ندارند. تنها با افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری است که حامیان سرمایه عقب می نشینند و ما به نیرویی شکست ناپذیر تبدیل خواهیم شد.

کارگران! برای تداوم مبارزه،برای اینکه بتوانیم با یکدیگر متحد شویم، برای آنکه در مقابل تهاجم سرمایه داران تاب ایستادگی داشته باشیم، و اگر بخواهیم مبارزاتمان مقطعی نباشد و تا تحقق خواسته هایمان تداوم داشته باشد، تنها چاره متشکل شدن است. ما قادریم به نیروی خود متشکل شویم تا در مقابل سرکوب های این چنین قد خم نکنیم.

برای لغو قرار دادهای موقت که طی چند دهه گذشته به اکثریت کارگران تحمیل شده است، مبارزه ای وسیع و متحدانه لازم است. مبارزه کارگران سیمان درود بخشی از مبارزه ایست که نیاز به تداوم و گسترش دارد. بیکاری روز به روز گسترش می یابد و قراردادهای موقت پلی است که کارگران را به ارتش بیکاران می رساند؛ باید این پل را ویران سازیم.

ما کارگران سوسیالیست سرکوب کارگران کارخانه سیمان درود را محکوم می کنیم، و خواهان آزادی بی قید و شرط تمام کارگران زندانی هستیم.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

mdehgan@ymail.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com