جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است !‏

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

آدر ١٣٨٩- دسامبر ٢٠١٠


اطلاعیه شماره 27

در ادامه سرکوب فعالین جنبش کارگری توسط حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی ، و در شرایطی که تعدادی از کارگران در زندان به سر می برند و یا تحت تعقیب و آزار قرار دارند، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد رانندگان تهران، که بیش از شش ماه بلاتکلیف در زندان است، و تنها جرمش عضویت در سندیکای شرکت واحد می باشد، در اعتراض به فشارها و شرایط غیر انسانی زندان و بلاتکلیفی، از روز شنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده و در شرایط وخیم و بحرانی قرار دارد. طبق آخرین خبر ها او حتی قادر به راه رفتن نمی باشد ومسئولین زندان تا کنون هیچ ترتیب اثری به این اعتراض بر حق او ندادند.
اعتصاب غذای خشک به سرعت باعث تحلیل رفتن فرد می شود و حدود یک هفته تا ده روز می توان در این شرایط به سر برد و پس از آن فرد اعتصاب کننده به کما رفته و خطر مرگ او را تهدید می کند. لذا با توجه به این شرایط و با توجه به محدودیت زمانی و نزدیک شدن شرایط بحرانی، و بی تفاوتی جلادان حاکم ضروری است همه کارگران پیشرو ،دانشجویان و مردم آزادیخواه تا حد ممکن اعتراض رضا شهابی را به گوش دیگران برسانند و اعتراض خود را به ادامه بازداشت او اعلام نمایند. رضا شهابی نه اولین کارگری است
که در زندان جمهوری اسلامی قرار دارد و نه آخرین آن خواهد بود، اما اعتراض و مبارزه ما علیه حکومت ضد کارگری نیز هم در گذشته و هم در آینده وجود داشته و خواهد داشت و همین مبارزات مداوم و پیگیرانه می تواند کارگران را متحد تر و مقاوم نماید.
ما کارگران سوسیالیست ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت رضا شهابی و همه کارگران زندانی، خواستار آزادی بدون قید و شرط او و همه کارگران زندانی هستیم.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
آذر 1389، دسامبر 2010


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com