! فعال کارگری،رضا شهابی هنوز در زندان است

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ٣٠

دی ١٣٨٩- ژانویه ٢٠١١


فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران، بیش از هفت ماه است که بلا تکلیف و صرفا به دلیل عضویت در سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران در زندان است؛ وی چند هفته در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و با در خواست دیگر فعالین کارگری به اعتصاب خود پایان داد.

هفته گذشته رضا شهابی را مجددا به دادگاه احضار کردند و وی در اعتراض به حضور نداشتن وکیل خود از شرکت در دادگاه خود داری کرد و به همین دلیل تشکیل دادگاه به زمان دیگری موکول شد.

طی چند ماه گذشته برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران در بند رژیم اعتراضات زیادی در داخل و خارج کشور انجام گردید، در همین رابطه بیش از هزار نسخه تراکت و بر چسب در اعتراض به بازداشت او در تهران و در محل تردد کارگران پخش و یا چسبانده شد.

تنها با ادامه اعتراضات از هر راه ممکن برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران در بند ، آزادی آنها میسر خواهد شد. ما نیز به سهم خود و در صورت ادامه بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه، و دیگر کارگران زندانی دامنه فعالیت تبلیغی خود را افزایش خواهیم داد.

زندان و اخراج نمی تواند کارگران را که هر روز بیشتر وبیشتر تحت فشارهای اقتصادی قرار می گیرند، از مبارزه با سرمایه داری بازدارد. تنها با اتحاد و حمایت از یکدیگر می توانیم در مقابل سرکوب حاکمان ایستادگی نماییم و به پیشروی ادامه دهیم.

ما یکبار دیگر ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت فعالین کارگری و رضا شهابی خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها هستیم.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور - دی ماه 89

آدرس های اینترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/

http://kommiteks.blogspot.com/

http://kargaranesocialist.co.cc/


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com