موج دوم مبارزات مردم آغاز شده
نمادهای کارگری را به خیابان بیاوریم !

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره 32

بهمن ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١


یک بار دیگر مردم در اعتراض به حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به خیابان ها آمده اند. هزاران نفر در تهران و شهرستان ها رودرروی رژیم قرار گرفته و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. شعارهای " مرگ بر دیکتاتور " و "مرگ بر خامنه ای " همه جا بگوش میرسد. مردم شعار میدهند: "مبارک ٬ بن علی ، نوبتته سید علی! " مزدوران آدمکش نیز بار دیگر برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به خیابان ها آمده اند. این بار٬ مردم با روحیه ای مضاعف به پیکار برخاسته اند چراكه تجربه یکسال مبارزه در سال 88 را نیز پشت سر دارند.

امّا در این بین ما کارگران باید بیش از پیش به نقاط ضعف و قدرت این جنبش آگاه باشیم ؛ از یکسو باید با تمام توان در آن شرکت نمائیم و سعی در دخالت گری و سازماندهی داشته باشیم و از سوی دیگر به افشای رهبری اصلاح طلب و لیبرال بپردازیم . این مبارزات و جنبش به میدان آمده فرصتی تاریخی است که برای طبقه کارگر و مردم دست داده و نباید اجازه داد مورد سوء استفاده قرار گیرد. مردمی که به خیابان ها آمده اند سالها‌ تحت فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی قرار داشته اند وهمواره هم بدان معترض بوده اند. اینك این اعتراضات به جریانی قدرتمند تبدیل شده و سیل را جاری نموده است. در جریان این تلاطم اجتماعی و مبارزات بر حق مردم ضروریست که کارگران صف مستقل خود را ایجاد کنند تا در این تند پیچ تاریخی بتوانند منافع غارت شده خود را مطالبه نموده و نهایتاً آنرا تحقق بخشند.

کارگران ، زحمتکشان و مردم آزادیخواه !

ما دراین مبارزه نباید دنباله رو و منفعل باشیم. همان طور که شاهدیم٬ اصلاح طلبان حکومتی با شعارها و مظاهر خود٬ به نوبه خود سعی در حفظ جمهوری اسلامی به شکلی دیگر دارند٬ سلطنت طلبان با پرچم های سه رنگ و شیروخورشید مردم را به بازگشت به گذشته فرا می‌خوانند ، بنا بر این ٬ ما کارگران و روشنفکران طبقه کارگر باید با شعارها و مظاهر مستقل خود ، در مبارزات حضور یافته و هر چه بیشتر مطالبات سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر را برجسته نمائیم . درهمه جا و در حد ممکن شعارهای خود را بر در و دیوار بنویسیم ، با پخش اطلاعیه های کارگری و طرح مطالبات کارگری و مردمی ، این مطالبات را با هر روش ممکن به میان مردم ببریم. این جنبش متعلق به همه کارگران و مردم زحمتکش و آزادیخواه است ، ما باید منافع واقعی آنها را برجسته و اعلام نمائیم. تنها با طرح وسیع مطالبات اقتصادی و سیاسی است که می‌توانیم منافع جنبش کارگری را پیش ببریم. مبارزه طبقاتی در خیابان ها جریان دارد و بسیار ضروری است که هم با این مبارزه همراه شویم و هم صف مستقل خود را ایجاد نمائیم .

کارگران، زحمتکشان، مردم آزادیخواه !

مطالبه واقعی همه ما سرنگونی جمهوری اسلامی در كلیت آن و با همه جناح هایش است ! همه آنها در جنایت ها و سرکوب مردم شرکت داشته اند. باید شعار " مرگ بر جمهوری اسلامی " را فریاد زنیم و به شعار همه کارگران و مردم در تظاهرات های خیابانی تبدیل نمائیم . این شعار در کنار شعارهائی مثل " مرگ بر خامنه‌ای " و " مرگ بر دیکتاتور " ، مبارزه علیه تمامیت جمهوری اسلامی را بیان می‌کنند و هر تلاشی برای ابقای این سیستم فاسد ضّد کارگری و ضّد مردمی را از میان می‌برد . در این شرایط امکان طرح این شعار در خیابانها و جنبش مردمی وجود دارد و ضروری است آنرا به پرچم مبارزات مردم تبدیل كنیم.

هم چنین٬ در موقعیّت کنونی هر گونه سازماندهی کارگری و مردمی در اولویت قرار دارد و میتوان با ایجاد شوراهای محلات و کارخانه ها ویا هر گونه تشکل ممکن دیگرـ مخفی یا علنی ـ به سازماندهی مبارزات کمک کرد. کمیته ها و هسته های کارگری و مردمی، سندیکاهای کارگری یا هر نوع سازماندهی دیگر که در خدمت مبارزات جمعی کارگران و مردم باشد، کمک بزرگی به اتحاد و همبستگی است. سازماندهی باعث میشود که مبارزات تداوم یافته و از شکل خود به خودی و دنباله روانه خارج گردد. شما جوانان مبارز و آزادیخواه قادر هستید با ایجاد هسته های انقلابی در محلات نقش بزرگی در مبارزات ایفا نمائید . هر گونه ابتکار عمل در مبارزه کنونی که به امر سازماندهی کارگران و مردم منجر گردد را نباید دستکم گرفت و باید از آن استقبال نمود.

طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی و حتی قبل از آن هم، آزادی یکی از مطالبات اصلی ما کارگران ومردم بوده و هست و بنا بر این در کنار شعارهائی مثل " مرگ بر دیکتاتور " ، بایست شعارهای " زنده باد آزادی!" و " زندانی سیاسی آزاد باید گردد!" را نیز هر چه بیشتر تبلیغ نماییم. باید دم و دستگاه سركوب و سانسور و خفقان برای همیشه برچیده شود. آزادی بیان و قلم و هرگونه ابراز عقیده و دیگر نهادی های اجتماعی ٬ مطالباتی اند كارگری و مردمی. كارگران و مردم ٬ پرچمدار مبارزه برای رهایی و آزادی وا قعی هستند.

كارگران ٬ زحمتكشان٬ مردم آزادیخواه٬ زنان مبارز٬ جوانان و روشنفكران!

موج دیگری از مبارزات آغاز گردیده و منافع همه ما درگرو تداوم این جنبش و فراگیر شدن آن قراردارد. در نتیجه مطالبات ما باید هرچه وسیع تر و كامل تر طرح گردد. از روز پیدایش سرمایه و سرمایه داران٬ استثمار كارگران و غارت مردم و تورم وگرانی برگرده ما تحمیل شده و فشارهای اقتصادی جان ما را بر لب رسانده است. حال چگونه ممكن است كه این همه را نادیده بگیریم؟ با طرح مطالبات اقتصادی و با تلفیق این مطالبات با جنبش جاری٬ مبارزه را تعمیق بخشیم! اعتصابات و اعتراضات كارگری هم گام با مبارزات خیابانی ٬ نقش تعیین كننده ای در پیشروی و نهایتا رسیدن به مرحله ی انقلاب دارند. سازماندهی كارگری ٬ اعتصاب ٬ اعتراض٬ شركت دستجمعی كارگران در تظاهرات های خیابانی٬ طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی كارگری٬ میتواند جنبش را هرچه بیشتر رادیكال٬ قدرتمند و سرنوشت ساز نماید.

كارگران!

در نهایت امر٬ این شما هستید كه سرنوشت مبارزات مردم را تعیین خواهید كرد وامكان تحقق یك انقلاب واقعی را فراهم خواهید نمود. نیروی خود را دستكم نگیرید! از فرصت تاریخی ایجاد شده نهایت بهره را ببرید! جنبش كارگری و جنبش مردمی در اتحاد با یكدیگر قادرند بساط این حكومت را بر چینند.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد جنبش كارگری!

زنده باد جنبش مردمی!

كمیته های كارگران سوسیالیست داخل كشور

٢۵ بهمن ١٣٨٩

آدرس های اینترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/

http://kommiteks.blogspot.com/

http://kargaranesocialist.co.cc/


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com