تداوم و گسترش مبارزه شرط پیشروی
کارگران، زحمتکشان، مردم مبارز و آزادیخواه

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ٣٣

اسفند ١٣٨٩- نوامبر ٢٠١١


روز 25 بهمن می تواند دور جدیدی از مبارزات را رقم بزند و دست آوردهای دیگری برای جنبش رو به اوج کارگران و مردم به همراه داشته باشد؛ همانطور که جنبش در سال 88 بسیاری از مردم را از انفعال و حاشیه خارج نمود و هزاران کارگر و مردم آزادیخواه در خیابان ها در مقابل ارتجاع حاکم یک سال تمام با جسارت و شهامت به مبارزه پرداختند و گام های موثری در راستای عقب راندن حکومت برداشتند، یکبار دیگر نیز ممکن است تا با ایجاد موج دیگری از مبارزه، جنبش را به پیش ببریم و ارتجاع حاکم را در تنگنا قرار دهیم. طی سی سال مبارزه علیه این دولت ضد کارگری و ضد مردمی، با وجود تمام فراز و نشیب ها، جنبش به پیش رفته و راه زیادی طی شده است؛ اما واقعیت این است که همچنان باید مبارزه را تداوم ببخشیم و اجازه ندهیم تا سرکوب گران خود را مجددا بازسازی نمایند. این حکومت ضربات قابل توجهی خورده و جنبش کارگری و مردمی طی سی سال مبارزه و بخصوص طی سال 88 حکومت را نسبت به گذشته عقب رانده است، اما همچنان باید راه را طی کرد و ضربات دیگری بر پیکر حکومت سرمایه فرود بیاوریم. این حکومت با تمام جناح ها دشمن کارگران و مردم بوده و هست و برای رهایی و آزادی واقعی باید آن را به گورستان تاریخ بسپاریم.

روز اول اسفند 89، در اعتراض به جانباختن دو جوان در تظاهرات 25 بهمن- صانع ژاله و محمد مختاری- که هفتمین روز یاد بود آنها خواهد بود و بازداشت 1500 نفر در تهران و تعداد زیادی در شهرستان ها، و سرکوب کارگران و مردم معترض و افزایش اعدام ها در چند ماه اخیر، به خیابان ها خواهیم آمد و صدای اعتراضمان را به گوش جهانیان خواهیم رساند.

تداوم مبارزه طیف های گسترده تری از کارگران و مردم را به میدان مبارزه می آورد و مبارزه ارتقاع خواهد یافت؛ مبارزه کارگران و مردم آزادیخواه هر چه مستقل تر و علیه تمامیت جمهوری اسلامی می تواند، نتیجه بخش باشد، این حکومت با تمام جناح ها فعلی و سابقش دشمن ما کارگران و مردم بوده و ما نه با دنباله روی از اصلاح طلبان حکومتی بلکه در راستای مبارزه علیه رژیم و به قدرت رسیدن کارگران و مردم به خیابان خواهیم آمد؛ تنها تداوم مبارزه و شرکت فعال در آن می تواند جو حاکم و خفقان موجود را بشکند، هر یک از ما به سهم خود می توانیم شرایط را به نفع جنبش کارگری و مردمی تغییر دهیم؛ باید از هر فرصت ممکن برای به میدان آمدن و گسترش و تداوم مبارزه خیابانی استفاده نماییم. سرکوب های خیابانی در نهایت آتش را بیشتر شعله ور می کنند و توده ها صف منسجم تری در مقابل دستگاه سرکوب ایجاد می نمایند، سی سال سرکوب و خفقان باعث شده مردم از این حکومت متنفر گردند و حالا در خیابان مبارزه رقم می خورد.

با گسترش مبارزه نه تنها در تهران بلکه در شهرستان ها، امکان متمرکز شدن سرکوب گران از میان می رود، و بنابر این تداوم مبارزه در شهرستان های کوچک و بزرگ به هر نحو ممکن همگام با مردم تهران، جنبش را گسترش خواهد داد و امکان سرکوب به طور نسبی کاهش می یابد.

ما کارگران سوسیالیست ضمن محکوم نمودن به قتل رساندن دو جوان نامبرده، خواهان آزادی بدون قید و همه زندانیان سیاسی و بخصوص بازداشت شدگان روز 25 بهمن هستیم و به سهم خود روز اول اسفند در اعتراضات خیابانی شرکت خواهیم کرد.

زنده باد جنبش کارگری، زنده باد جنبش مردمی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

27 بهمن 1389

آدرس های اینترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/

http://kommiteks.blogspot.com/

http://kargaranesocialist.co.cc/


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com