کارگران و مردم کردستان به پا خاستند!

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره   ٣٥

اسفند ١٣٨٩- فوریه ٢٠١١


           

روز اول اسفند یک نقطه عطف دیگر در جنبش کارگری و مردمی ایران است.جنبش در این روز گسترده تر و وسیعتر به میدان آمد و مبارزه را تداوم بخشید. اما از آن مهمتر این است که کارگران و مردم کرد در شهر های مختلف، سنندج،ارومیه،کرمانشاه، سقز،مهاباد و مریوان به میدان آمدند  و عملا حضور گسترده خود را در مبارزات در کنار مردم اعلام نمودند. کارگران و مردم در مناطق کرد نشین همواره در عرصه مبارزه و نبردهای طبقاتی بوده و هستند، گرچه در آن دوره با توجه به مبارزات سال 88 مردم در دیگر شهر ها و بیشتر در تهران و نفوذ اصلاح طلبان برجنبش توده ها و انفعال جریانات سیاسی در کردستان، واکنش قوی نشان ندادند. اما هم اکنون که جنبش می رود تا بیش از پیش رادیکال و وسیع گردد،حضور کارگران و مردم کردستان در این جنبش نه تنها به قدرتمند شدن جنبش کمک می کند،بلکه می تواند پرچم کارگران و سوسیالیسم را در این جنبش به احتزاز در بیاورد. حضور کارگران و مردم در مناطق کرد نشین، صدای قدرتمند و رسایی است که از جانب توده ها و بدون توهم به اصلاح طلبان شنیده می شود.

کارگران و مردم برابری طلب وآزادیخواه کردستان  

نقش شما در ادامه مبارزات در این جنبش بدون نماد های سبز و بدون شعارهای متوهم به رهبران اصلاح طلب دورنمای روشنتری را به همه کارگران و مردم ایران نشان خواهد داد، و می تواند تاثیر قابل توجهی در سمت و سوی جنبش کارگران و مردم در سراسر  ایران داشته باشد. روز اول اسفند در تمام مناطق کرد نشین با وجود حضور فعال در مبارزه اثری از نمادهای سبز و وابستگان سابق به حکومت نبود؛ کارگران و مردم کردستان نشان می دهند که بدون رهبران اصلاح طلب حکومتی، ممکن است مبارزه را تداوم بخشید و در نهایت با ایجاد نهاد ها و شوراهای کارگری ، مبارزه را پیش برد و به سر انجام رساند. 

     کارگران و مردم کردستان در این دوره از مبارزه می توانند، آلترناتیو جنبش کارگری و سوسیالیستی را نمایندگی کنند و نقش پیشرو و هدایتگری در کل جنبش توده ای ایران به عهده بگیرند. در کردستان می توان شعارها و مطالبات انقلابی وسیعتری را در خیابان ها طرح نمود؛ تداوم مبارزه خیابانی در کردستان می تواند به سرعت هزاران نفر را به میدان بیاورد و آتش جنبش توده ای جامعه را شعله ور تر نماید. در کردستان می توان و باید نمادها و شعار های کارگری را در خیابان ها و در تجمعات تبلیغ کرد. جنبش کارگری و مردمی در کردستان می تواند نقش تاریخی بزرگی ایفا نماید و بر خلاف سال 88 تبلور مبارزه فعال ، بدون حضور اصلاح طلبان باشد. طی چند دهه گذشته مبارزه طبقاتی در کردستان درس ها و تجربیات با ارزشی به همراه داشته و این جنبش هر چه بیشتر از ناسیونالیسم و فرقه گرایی دور گشته است، بر همین مبنا جنبش در کردستان می تواند در تغییر توازن قوای کنونی بطور نسبی در راستای منافع کارگران و مردم موثر واقع گردد. باید با تمام توان اهمیت و نقش این جنبش را در کردستان و در تمام جنبش مردمی برجسته نماییم.

  کارگران و مردم کردستان می توانند از موقعیت جنبش وسیع توده ای در مناطق خود، جهت هر چه بیشتر متشکل شدن و در نهایت ایجاد شوراهای کارگری و مردمی بهره ببرند. با فراگیر شدن جنبش در کردستان و دیگر مناطق،زمینه بیشتری برای کارگران و مردم در مناطق کرد نشین وجود دارد تا سریعتر متشکل گردند و انسجام بیشتری به مبارزه خود بدهند.

زنده باد سوسیالیسم،سرنگون باد جمهوری اسلامی  

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور- 2 اسفند

آدرس تماس با ما:

sosualistha@gmail.com

آدرس های اینترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/

http://kommiteks.blogspot.com/

http://kargaranesocialist.co.cc/  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com