عدم پرداخت قبض های آب و گاز، اعتراضی موثر

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره 43

فروردین ١٣٩٠- آپریل ٢٠١١


 با اجرا شدن طرح حذف یارانه ها و افزایش چندین برابری قیمت های آب و گاز، شرایط وخیم اقتصادی برای کارگران و اکثریت مردم ایجاد شده است؛ در شرایطی که رشد تورم هیچ تناسبی با افزایش دستمزدها ندارد و اکثریت مزد بگیران در شرایط فشار اقتصادی مضاعفی قرار دارند، افزایش حدود ده برابری نرخ آب و گاز یک سونامی اقتصادی برای آنها است و واقعا پرداخت آن یا برای بیشتر کارگران و مردم مقدور نیست و یا باعث خانه خرابی و تنگدستی شدیدی خواهد شد. در شرایطی که قیمت بنزین افزایش یافته و مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی طی چند ماه گذشته افزایش قیمت زیادی داشته اند، چگونه ممکن است قبض های آب و گاز چند ده و حتی چند صد هزار تومانی را پرداخت کنیم؟ پرداخت نقدی یارانه ها و حالا افزایش بسیار زیاد قیمت آب و گاز که هیچ تناسبی با هم ندارند، آشکارا یک کلاه برداری و حقه بازی برای غارت و چپاول بیشتر کارگران و مردم است.

در چنین شرایطی قیمت برق که در گذشته نیز بارها افزایش قیمت داشته، را نیز قرار است چندین برابر افزایش دهند، و این یعنی سونامی اقتصادی دیگر.

اما با موج عظیم اعتراضی نسبت به این تهاجم، یعنی با عدم پرداخت قبض ها تا حد ممکن، یک اعتراض جمعی موثر و گسترده ای ایجاد شده که سدی در مقابل دولت سرمایه است.حاکمان در مقابل چنین اعتراض وسیعی دستپاچه شده اند و به یاوه گویی های متناقضی روی آوردند؛ برخی سخن از کاهش نرخ ها نموده و برخی دیگر از قسطی نمودن آنها حرف زده اند.

این اعتراض، که بر اساس مجموعه اطلاعات بدست آمده حدود هشتاد درصد کارگران و افراد جامعه در آن شرکت دارند و از پرداخت قبض های خود سر باز زده اند را می توان یکی از بزرگترین اعتراضات جامعه ما دانست؛ یقیناً تداوم این مبارزه راه را برای پیشروی بیشتر حاکمان مرتجع می بندد و از سوی دیگر مبارزه را با ابتکار جدیدی تداوم می بخشد. این اعتراض می تواند در کنار دیگر اشکال اعتراضی و مبارزات، موج دوم جنبش را پیش برده و صفوف کارگران و مردم را تا حدودی منسجم نماید.

استثمار و غارت سرمایه داران و دولت حاکم سیری ناپذیر است و به هر روش ممکن و همواره برنامه هایی برای کسب سود بیشتر را به اجرا می گذارند؛ تنها و تنها با نابودی سرمایه داری و هر دولت حامی سرمایه می توان بر این شرایط غیر انسانی غلبه نمود.

نابود باد سرمایه داری، زنده باد جنبش کارگری ومردمی

 کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور- 23 فروردین


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com