ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور اطلاعیه شماره ٤٥

اردیبهشت ١٣٩٠- آپریل ٢٠١١


 از تاریخ 20 فروردین کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض به واگذاری بخش های زیادی از پتروشیمی به پیمانکاران که شرایطی وخیمتری را برای کارگران بوجود می آورد و بر نا امنی شغلی دامن می زند، دست به اعتصاب زده و خواهان قراردادهای مستقیم و دائمی هستند.

 با وجود وعده های مسئولین جهت شکستن اعتصاب،کارگران به اعتصاب خود ادامه داده و و در نتیجه، مسئولین با عقب نشینی حاضر شدند با نمایندگان کارگران- از هر قسمت 5 نفر- مذاکره نمایند.

 مطالبه کارگران پتروشیمی بندر امام یک مطالبه عمومی برای طبقه کارگر است و مدت های مدیدی است که اینجا و آنجا، کارگران با طرح لغو قرار دادهای موقت و ضرورت عقد قرار دادهای دائمی تاکید دارند؛ چند ماه پیش نیز کارگران پتروشیمی تبریز با همین مطالبه دست به اعتصاب زدند و تا حدودی با موفقیت توانستند روند واگذاری فعالیت های تولیدی را به پیمانکاران متوقف نمایند. کارگان پتروشیمی بندر امام نیز با تداوم اعتصاب در این مقطع می توانند به کسب دست آوردهایی نایل گردند؛ و در صورت متشکل شدن و ایجاد ارتباط برای حرکت های هماهنگ و متحد با دیگر پتروشیمی ها که در شرایط مشابه بسر می برند و با روند رو به رشد واگذاری فعالیت های تولیدی روبرو هستند، و هزاران کارگر را در معرض خطر بیکاری قرار داده اند، نیرویی چند برابر خواهند یافت.

 همانطور که گفته شد مطالبه لغو قرار دادهای موقت و واگذاری کار به پیمانکاران جزء ،که باعث از دست دادن بخشی از حق و حقوق کارگران می شود، و لزوم عقد قرار دادهای دائمی، برای کارگران مطالبه ایست سراسری و در نتیجه به هر روش ممکن می بایست از کارگران پتروشیمی بندر امام حمایت نماییم.

 ما کارگران سوسیالیست نیز به نوبه خود واگذاری کار به پیمانکاران و افزایش ناامنی شغلی و تهاجم به حق و حقوق کارگران در این زمینه را محکوم می نماییم و خواهان قراردادهایی دائمی با کارگران هستیم و بدین وسیله حمایت خود را از کارگران اعتصابی بندر امام اعلام می نماییم.

 قرار داد موقت ملغا باید گردد

 کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

 24 فروردین 1390

 آدرس های اینترنتی ما

http://komitekargari.co.cc

http://kommiteks.blogspot.com

 http://kargaranesocialist.co.cc  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com