هیجده تیر روز اعتراض به گرانی، تورم و دیکتاتوری

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

تیر ١٣٩٠- جولای ٢٠١١


18تیر، سالگرد جنبش دانشجویی در سال 78 در راه است.در این روزجنبش عظیم دانشجویی که به سرعت به جنبشی مردمی تبدیل گردید و فضای سکوت را پس از سال های طولانی سرکوب شکست ، هر چند حکومت جمهوری اسلامی مثل همیشه به سرکوب جنبش دانشجویان و مردم پرداخت اما این حرکت تاثیر خود را بجا گذاشته و هر سال به این مناسبت آکسیون هایی برگزار می گردد.

امسال در شرایطی به 18 تیر نزدیک می شویم که از یکسو جنبش گسترده ای که در دو سال گذشته درمیدان مبارزه وجود داشته و از سوی دیگر تورم و گرانی سرسام آور، کارگران و مردم را در موقعیت بحرانی قرار داده است. در چنین اوضاع و احوالی جنبش کارگری،جنبش مردمی و جنبش دانشجویی با مطالبات آزادیخواهانه و مطالبات اقتصادی همسو هستند و در نبردی مشترک می توانند به پیش گام بردارند. گرانی، تورم و بیکارسازی های وسیع به شکل گسترده ای کارگران و اکثریت مردم را تحت فشار مضاعف قرار داده و هر دم ابعاد فاجعه بیشتر می گردد.

با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها قدرت خرید مردم کاهش یافته و اکثریت جامعه در سراشیب فقر در حال سقوط می باشند. کارگران و زحمتکشان تنها با مبارزه و مقاومت می توانند سرنوشت سیاه موجود را تغییر دهند.

جنبش دانشجویی که در 18 تیر و بسیاری دیگر از مناسبت ها،یک پایه اصلی مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه بوده، در اتحاد با جنبش کارگری و مردمی می تواند به یکی از پرچمداران مبارزه برای مطالبات اقتصادی نیز تبدیل گردد. بحران اقتصادی و استبداد موجود از یکدیگر جدا نبوده و در جامعه ما این دو پدیده همچون دو لبه قیچی گلوی ما را می درند و لذا تنها با اتحاد و همبستگی جنبش های موجود در جامعه، در هر دو زمینه، می توان به جلو گام برداشته و با شرایط موجود مبارزه نماییم.

18 تیر می تواند نقطه پیوند جنبش های موجود باشد و در راستای تداوم مبارزات موجود همبستگی و اتحاد ما را بیشتر نماید. در این روز ما کارگران سوسیالیست در صورت حضور توده ها درخیابان ،همراه با آنها فریاد اعتراض خود را نسبت به شرایط وخیم اقتصادی و استبداد موجود اعلام خواهیم نمود.

تاکتیک راهپیمایی سکوت، سیاستی واپسگرایانه و در راستای خاموش نمودن جنبش است؛ نه تنها جنبش نباید به سمت سیاست های انفعالی سوق یابد،بلکه ضروری است هر چه بیشتر از تاکتیکهای پیشرو و انقلابی تبعیت نماید. تنها جنبشی موفق و پیروز خواهد شد که در هر مرحله مبارزه خود را ارتقاء دهد و مبارزه را گسترش داده و بر کیفیت آن بیفزاید؛ محدود نمودن جنبش با سیاست هایی مثل راهپیمایی سکوت و از این قبیل تنها باعث افت جنبش و سرخوردگی مردم می گردد، جنبشی که طی دو سال مطالبات وسیع ضد حکومتی مطرح نموده را نباید به سکوت دعوت نمود.

 کارگران،دانشجویان و مردم آزادیخواه!

تنها با شرکت فعال و گسترده در مناسبت ها و فرصت های مناسب می توان جنبش را زنده نگاه داشت و 18 تیر فرصت دیگر برای مبارزه با استبداد حاکم است. در این روز نه فقط در سطح دانشگاه ها بلکه می توان در خیابان ها نیز اعتراضات وسیعی انجام داد.

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور- 11 تیر 90  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com