دو روایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

اطلاعیه شماره 50

آبان ١٣٩٠- نوامبر ٢٠١١


5 آبان 1390

اعتصاب حدودا دو هفته ای کارگران پتروشیمی ماهشهر به راستی یک حرکت با ارزش و پیشرو در جنبش کارگری ایران بود و به خصوص که کارگران با مطالبه قرار داد مستقیم با پتروشیمی ولغو پیمانکاری های موجود،دست به اعتصاب زدند. با توجه به جو پلیسی و تهدید به اخراج، اعتصاب کارگران شرکت های پیمانکاری متعدد قابل توجه و شجاعانه بود. اما در این بین و در جریان اعتصاب دو روایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر و مسائل حاشیه ای آن مطرح شد. "اتحادیه آزاد کارگری" با بزرگ نمایی و اعلام اعتصاب هزاران نفر از کارگران، در واقع اعلام نمود که همه کارگران و یا بخش اعظم آنها اعتصاب کردند، و ضمنا اعلام شد که کارگران در آبادان نیز در حمایت از کارگران ماهشهر دست به اعتصاب زدند. در این ارتباط شماره حسابی را اعلام کردند که ظاهرا از طرف کارگران ماهشهر است و در واقع نشان می داد که کارگران ماهشهر صندوق اعتصاب ساخته اند. این گروه هیچ جا آمار واقعی اعتصاب کنندگان را اعلام نکرد. اغراق در گزارش این گروه در شرایطی که هنوز اخبار واقعی منتشر نشده بود، باعث شد تا حتی بسیاری از فعالین کارگری و سوسیالیست نیز بر اساس گزارش غلط آنها دچار اشتباه شوند.

اما روایت دیگری وجود داشت که در گزارش "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" آمد. در آنجا اعلام شد که 400 نفر از کارگران شرکت های پیمانکاری پتروشیمی ماهشهر دست به اعتصاب زدند و خبری از اعتصاب سراسری 6500 نفری و حمایت کارگران آبادان وجود نداشت. این دو روایت آنچنان متفاوت است که نمی تواند یک اتفاق و یا برداشت نسبی متفاوت باشد و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت باشیم. این دو روایت متفاوت در واقع ناشی از دو نگاه متفاوت به جنبش کارگری و سطح مبارزه طبقاتی است.

یک نگاه با بزرگ نمایی، سعی در ایجاد جلوه های ویژه و کاذب دارد تا از این راه توجیهی برای تحلیل های غیر واقعی داشته باشد. اگر نتوانیم سطح مبارزه طبقاتی را آنطور که واقعا هست ببینیم، هرگز ممکن نیست سیاست و تاکتیک درستی را در جنبش کارگری به پیش ببریم. واقعیت این است که در پتروشیمی ماهشهر 400 نفر از کارگران اعتصاب کردند و کارگران در آبادان به حمایت از کارگران ماهشهر اعتصاب نکردند و شماره حسابی که داده شد نه از طرف کمیته اعتصاب کارگران و نه اساسا از طرف کارگران ماهشهر بود. گزارش کمیته هماهنگی برای کمک ... واقعی ترین روایت از حقیقت بود. این بار اول نیست که جریان اتحادیه آزاد و گروه های مشابه آن دست به چنین بزرگ نمایی ها و ارائه گزارش های غیر واقعی می زنند و لذا ضروری است با چنین شگردهایی مقابله نماییم.

اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در همین مقیاس نیز بسیار ارزشمند و پیشرو بود و همه فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست به فراخور موقعیتشان از آن حمایت نمودند، اما ضروری است همه فعالین واقعی طبقه کارگر نسبت به مبارزات کارگری روایت واقع بینانه و صحیحی داشته باشند و با بزرگ نمایی نمی توان راه به جایی برد. جنبش کارگری نیازمند واقع بینی و حقیقت است. ما معتقدیم که در جنبش کارگری همواره گرایشی با ذهنی گرایی تلاش داشته و دارد تا سیر وقایع را نه آنطور که هست تحت تاثیر قرار دهد، بلکه آنطور که منافع فرقه ای آنها ایجاب می کند، منعکس نماید.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com