تشکل های کارگری و توده ای را سازمان دهیم

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
اطلاعیه شماره ٧


دی ١٣٨٨- ژانویه ٢٠١٠


خیزش جنبش توده ای بیش از پیش ضرورت ایجاد تشکل های کارگری و توده ای را برجسته نموده است. اما به دلیل اینکه دستگاه عریض و طویل سرکوب، همچنان جان دارد و از همه سو به مردم و کارگران یورش می برد، ایجاد تشکل های بزرگ کارگری بیشتر با این مانع روبرو است.

اما در فضای کنونی نمی توان و نباید دست روی دست گذاشت. در بحران انقلابی موجود، کارگران آگاه و پیشرو باید دخالتگر باشند و از فرصت ها استفاده نمایند. اگر ممکن نباشد که در محل کار و زیست خود تشکل وسیع توده ای ایجاد نماییم ، می توانیم با چند نفر از کارگران پیشرو کمیته کارگری ایجاد نماییم که هم در مبارزات محل کار و هم در مبارزات جاری شرکت داشته باشند. این کمیته ها و جمع های کارگری می توانند در ارتباط با هم و در ارتباط با جنبش وسیع توده ای نقش بسیار موثر و پررنگی داشته باشند. با افزایش جمع های کوچک کارگری ، زمینه برای ایجاد تشکل های بزرگ کارگری و توده ای نیز فراهم می شود و در چشم انداز دراز مدت می توانند به ایجاد شوراهای کارگری کمک نمایند. جمع ها ،هسته ها ،محافل و کمیته های کارگری جدای از نام و عنوانشان جویبارهای کوچکی هستند که با افزایش و پیوستنشان به یکدیگر رودخانه ای خروشان را خواهند ساخت که هیچ نیروی تاب تحمل در مقابل آنرا ندارد. ارزش ایجاد و تداوم کمیته ها ی کارگری در اعمال اراده طبقاتی کارگران است. در صورتی که کمیته های کارگری افزایش یابند نه تنها زمینه برای ایجاد تشکل های بزرگتر فراهم می شود و نه تنها می توانند با سازماندهی در مبارزات موجود دخالتگری داشته باشند، بلکه قادر خواهند بود تا با اراده طبقاتی خود مانع دنباله روی از رهبری دیگر گرایشات طبقاتی شوند که سعی دارند میوه چین مبارزات کارگران و توده ها باشند.

ما کارگران آگاه با تمام توان در مبارزات موجود دخالتگری خواهیم داشت و نباید اجازه دهیم همچون انقلاب سال 57 گرایش دیگری از سرمایه داری مبارزات ما را به سکوی پرش رسیدن به قدرت تبدیل نماید. جنبش کارگری طی مبارزات سالیان طولانی و بطور مشخص طی مبارزات سالیان اخیر از پتانسیل زیادی برای متشکل شدن برخوردار است، و شاهد بوده ایم که با سرکوب همه جانبه ای برای ممانعت از ایجاد تشکل روبرو بوده است، اما بطور نسبی توازن قوا و چشم انداز تغییرات بیشتر، زمینه زیادی برای ایجاد تشکل فراهم کرده و می کند، لذا با ایجاد تشکل هایی هر چند کوچک قادر خواهیم شد تا در این راه پیشروی قابل ملاحظه ای انجام دهیم.

زنده باد جنبش کارگری ، زنده باد جنبش توده ها

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور
18دیماه 88www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com