در محکومیت اجرای حکم علیه
کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سنندج

کمیته دفاع از محمود صالحی

فروردين ١٣٨٥ - ٢٦ مارس ٢٠٠٦


مقامات قضائی روز شنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٦ صدیق امجدی و روز دوشنبه ٢٩ بهمن ماه ١٣٨٦ حبیب‌الله کلکانی و فارس گویلیان، از شرکت کنندگان مراسم اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر امسال را به دادگاه کشاندند و با زدن ده ضربه شلاق به آنها توهین بزرگی به طبقه کارگر و همه‌ انسانهای آزاده روا داشتند. صدیق امجدی، حبیب‌الله کلکانی و فارس گویلیان سه تن از ١١ نفری هستد که به همین خاطر به جریمه و شلاق محکوم شده بودند.

اول ماه مه روزی است که طبقه کارگر بعنوان یک طبقه جهانی به میدان آمده و میآید و ضمن مطرح کردن خواستهای مبرم خود ضدیت خویش را با استثمار و نظم وارونه‌ی جهان اعلام داشته و خواستار دنیائی برابر و خالی از استثمار میشود. بورژوازی در شرق و در غرب به اشکال مختلف علیه به رسمیت شناخته شدن واقعی این روز و برگزاری مراسم آن به اشکال گوناگون به میدان آمده است. این طبقه استثمارگر در هر کجا که توانسته از شکنجه و زندان و تیراندازی به روی کارگران سود جسته و اگر در مقابل کارگران ناچار به عقب نشینی شده به مسخ این روز کوشیده است. البته کارگران نیز در همه موارد به جنگ بورژوازی رفته و برای تحمیل روز جهانی خود به طبقه حاکمه از دادن قربانیهای بسیار نهراسیده است.

در ایران و در کردستان نیز این کشمکش و مبارزه با توجه به ویژگیهای اقتصادی و فرهنگی جامعه در جریان بوده است. کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه سنندج، در جریان کشاکشی این چنینی است که به شلاق و جریمه محکوم شده اند. آنها ادامه دهندگان راه کارگران مبارز پیش از خود در این راه هستند. آنها به همان جرمی محکوم شده‌اند که محمود صالحی را به همان جرم به زندان انداخته‌اند. صدیق امجدی، حبیب‌الله کلکانی، فارس گویلیان و همرانشان و محمود صالحی ضمن تلاش خود در جهت برگزاری اول ماه مه از هویت جهانی طبقه خود دفاع کرده‌اند. طبقه کارگر و مردم آزاده به همین عنوان از این کارگران و باقی محکوم شدگان اول ماه مه، دفاع میکنند.

مقامات قضائی در سنندج که جرات نکرده‌اند شرکت در مراسم جهانی طبقه کارگر را جرم اعلام کنند این کارگران و همرانشان را، همچون محمود، به جرم بهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیر قانونی محکوم کرده‌اند. باید خیلی ساده به این عوامل سرمایه یادآوری کرد که بهترین نظم برای کارگران و مردم آزاده در اول ماه مه راهپیمائی، اعلام خواستها و شادی و پایکوبی است. باید به آنها یاد آور گردید که این مزدوران سرمایه هستند که با حمله به این مردم آزاده نظم را بهم میریزند، روز جهانی کارگر به یمن مبارزات چند ده ساله کارگران در سراسر جهان به بورژوازی تحمیل شده و آنها برای برگزاری روز خود نیازی به کسب اجازه از کسی ندارند.

ما "کمیته دفاع از محمود صالحی" ضمن محکوم کردن این احکام عصر عتیق، شنیع، تحقیر آمیز و غیر انسانی، کمپینی را برای دفاع از حرمت و کرامت کارگران، همزمان با کمپین برای معالجه فوری، آزادی و دفاع از محمود صالحی آغاز میکنیم و از همه کارگران، مردم آزادیخواه، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای دفاع از حقوق بشر در سراسر دنیا میخواهیم که نسبت به اجرای این احکام اعتراض کنند و نگذارند که سرمایه‌داران و حامیانشان اینچنین به حرمت و کرامت کارگران تجاوز کنند.

کمیته دفاع از محمود صالحی
٣٠ بهمن ماه ١٣٨٦
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com