کنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری برگزار شد

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

مرداد ١٣٨٨- آگوست ٢٠٠٩


کنفرانس هفتم اتحاد سوسیالیستی کارگری در نیمۀ اول ماه اوت برگزار شد. امسال کنفرانس سالانه با یکی از مهمترین تحولات سی سالۀ گذشته همزمان شد. کنفرانس در اهمیت و ضرورت دخالت موثر و متحد گرایش سوسیالیسم کارگری در تحولات کنونی چنین تاکید کرد که چنانچه کنفرانس عادی و سالانه اتحاد سوسیالیستی در پیش نبود می بایستی فورا یک کنفرانس فوق العاده فراخوان داده میشد. بدین ترتیب اتحاد سوسیالیستی کارگری بعنوان بخشی از گرایش سوسیالیسم کارگری ایران طی چند روز و بطور فشرده این فرصت و شانس را یافت تا در این برهۀ حساس تاریخی ریشه های عینی و مادی جنبش میلیونی جاری را بررسی کند، بر گذرا بودن رهبری و شعارهای فعلی اش تاکید گذارد، سازش دو جناح حاکم را ناممکن بداند، بر ضرورت حضور و دخالت طبقه کارگر در بحران فعلی بطور متشکل و با خواستها و مطالباتی طبقاتی، سیاسی و صنفی تاکید کند، و پیروزی یا شکست جنبش جاری را به رهبری یکی از دو طبقۀ اصلی جامعه، طبقه کارگر یا طبقه سرمایه دار، منوط بداند

کنفرانس هفتم موقعیت، امکانات و مواضع چپ غیر کارگری را بررسی کرد و تحولات جاری را فرصتی تاریخی ای دستکم برای گسترش و توده ای شدن گرایش سوسیالیسم کارگری دانست.

کنفرانس هفتم همچنین تشکیل کمیته خارج کشور اتحاد سوسیالیستی کارگری را برای فعالیت هماهنگ و متشکل موج بزرگ چپ در میان ایرانیان خارج کشور در اعتراض به رژیم اسلامی، که در پی خیزش توده ای در ایران برخاسته است، لازم دانست. قبل از این فعالین اتحاد سوسیالیستی کارگری در خارج کشور اساسا در کمپینهای همبستگی با جنبش کارگری ایران فعال بودند.

کنفرانس هفتم تصمیم گرفت تا نتیجه مباحث سیاسی و تحلیلی کنفرانس بصورت بیانیه ای منتشر شود.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

24 مرداد 1388 - پانزدهم اوت 2009www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com