برای آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و منصور اسالو به روز مبارزه سراسری بپیوندیم

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد


چهاردهم مرداد هشتاد و شش


کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد، فراخوان مشترک کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدارسیون جهانی کارگران حمل و نقل را گامی مهم برای آزادی محمود صالحی و منصور اسالو دانسته و ضمن پشتیبانی از این فراخوان با تمامی نیرو برای هرچه موفقتر پیشرفتن این حرکت سراسری گام برخواهد داشت.

از تمامی آزادیخواهان و انسانهای شریف خواهانیم که به این حرکت سراسری پیوسته و در محل فعالیت و زندگی خود، سازمانها، نهادها و احزاب را برای پیوستن و قوی تر کردن این حرکت فراخوانند.

18 مرداد، 9 آگوست، روز پشتیبانی از فعالین کارگری و دفاع از آزادی فعالین زندانی است. این روز را به روز سیاه برای جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

تا آزادی محمود صالحی، منصور اسالو و دیگر فعالین کارگری دستگیر شده و زندانی، دست از مبارزه برنخواهیم داشت.

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
مرداد 1386
آگوست 2007


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com