اسانلو دوباره آزاد خواهد شد

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


 

صبح امروز، منصور اسانلو توسط مردان مسلح لباس شخصی ربوده شد و دو تن از فعالین سندیکای واحد و از جمله ابراهیم مددی که همراه وی بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مجروح شدند. منصور اسانلو در دی ماه سال گذشته دستگیر شد و پس از حدود 8 ماه و با قرار وثیقه 150 میلیونی از زندان آزاد شد. منصور اسانلو قرار بود فردا دوشنبه 29 آبان و همراه با 6 نفر دیگر از فعالان شرکت واحد جهت پاره ای توضیحات درباره اعتراضات سال گذشته این کارگران در دادگاه حاضر شود.

منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد تهران به کارگران ایران نشان دادند که می شود در دل همین اختناق و بدون اجازه از کارفرما و دولت تشکل ایجاد کرد. آنها نشان دادند که توطئه های عوامل رژیم اسلامی حتی تا حد حمله اوباش شوراهای اسلامی با چاقو به محل تجمع کارگران و بریدن زبان اسانلو، در مقابل اراده محکم کارگران برای ایجاد تشکل، کار ساز نیست. جنبش کارگری ایران و فعالینش شاهد لحظه به لحظه چگونگی ساخته شدن سندیکای شرکت واحد بوده اند. جنبش کارگری ایران چگونگی عبور از یک دوره حساس و تاریخی از بی تشکلی به تشکل را از سندیکای شرکت واحد آموخته است و به همین دلیل خود را مدیون ابتکار عمل و از خود گذشتگی سندیکای شرکت واحد با تمامی فعالینش می داند. اینها مایه افتخار جنبش کارگری ایران هستند. به همه این دلایل دفاع از سندیکای شرکت واحد برای هر بخش از جنبش کارگری و هر فعال آن دفاع مستقیم از خود است؛ و اعتراض به دستگیری مجدد اسانلو و مبازه برای آزادی وی اعتراض به دستگیری و مبارزه برای آزادی خود است. جنبش کارگری ایران و فعالینش بهر شکل مقدور از سندیکای شرکت واحد دفاع می کنند و برای آزادی اسانلو نهایت کوشش خود را بعمل خواهند آورد. اینرا، بدون تردید فعالین سندیکای شرکت واحد می دانند و چاقوکشان شوراهای اسلامی و رژیم ضد کارگر اسلامی هم نباید تردیدی در آن داشته باشند: منصور اسانلو مجددا آزاد خواد شد.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

28 آبان 1385 – 19 نوامبر 2006


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com