اطلاعيه پايانی کنفرانس سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان

کميته مرکزی سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان


دی ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


کنفرانس ساليانه سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان بتاريخ 10 و 11 جنوری مطابق 21 و 22 جدی 1387 ، با شرکت اکثريت اعضاء در يکی از کشورهای اروپائی برگزار شد. کنفرانس پس از پخش سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت بياد جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم رسمأ شروع بکار کرد. پس از انتخاب هيئت رئيسهء کنفرانس، رفيق بصير زيار تحت عنوان "بررسی وضعيت سازمان، ضعفها، دستاوردها و الويتهای ما در شرايط حاضر" سخنرانی نمود. پس از سخنرانی رفيق بصير زيار کنفرانس وارد بحث پيرامون مباحث مندرج در اجندأ که شامل رئوس زير بود، شد:

• بحث و گفتگو در مورد طرح پيشنهادی برنامه سازمان.
• بحث و گفتگو در مورد طرح پيشنهادی اساسنامه سازمان.
• بحث و گفتگو در مورد طرح پيشنهادی برنامه آموزشی سازمان.
• بحث و گفتگوی پيرامون نواقص و چگونگی غلبه بر آنها.
• انتخاب کميسيون بررسی وضعيت مالی سازمان و ارائه گزارش به کنفرانس.
• بحث در مورد اهميت بنيهء مالی سازمان و راههای تقويت آن.
• بحث حول فعاليت سازمان در خارج و چگونگی رابطه با احزاب و نهادهای کارگری و سوسياليستی.
• بحث و بررسی تشکيلات داخل کشور.
• بحث در مورد بهبود سايتها و نشرات سازمان.
• انتخابات.

طرح پيشنهادی برنامه، اساسنامه و برنامه آموزشی که از جانب کميته اجرائيه به کنفرانس ارائه شده بود هرکدام بترتيب مورد بحث قرار گرفتند. طرح پيشنهادی برنامه پس از مباحث ارزنده پيرامون آن و همچنين بحث روی ملاحظات و پيشنهادهای اصلاحی کميتهء تشکيلات داخل سرانجام با جرح و تعديل هائی در متن آن با رأی اکثريت قاطع در فضای زنده و پرشور انقلابی بعنوان سند رسمی سازمان به تصويب رسيد. بعد از آن کميسيون بررسی وضعيت مالی گزارش اش را به کنفرانس ارائه کرد که پس از بحث و بررسی از جانب کنفرانس مورد تائيد قرار گرفت.

در روز دوم، کنفرانس وارد بحث پيرامون اساسنامه و برنامهء آموزشی شد. اساسنامه پيشنهادی نيز پس از مباحث فعال و مفصل شرکت کننده گان کنفرانس و پس از جرح و تعديل هائی در متن آن، با اکثريت قاطع بتصويب رسيد. متعقبآ برنامه آموزشی پيشنهادی مورد بحث قرار گرفت و بعد از بحث کوتاهی پيرامون آن اين سند با اتفاق آرأ بعنوان سند سازمانی بتصويب رسيد. بدليل کمبود وقت و عدم فرصت کافی کنفرانس بحث حول بندهای ديگر اجندأ: بنيهء مالی سازمان و راههای تقويت آن، بحث حول فعاليت سازمان در خارج و چگونگی رابطه با احزاب و نهادهای کارگری و سوسياليستی، بحث و بررسی تشکيلات داخل کشور و همچنين بحث در مورد بهبود سايتها و نشرات سازمان را از دستور کار کنفرانس خارج و کميته مرکزی منتخب را موظف کرد تا بحث پيرامون آنها را بزودترين فرصت در دستور کار خويش بگذارد.

در پايان کار کنفرانس انتخابات کميتهء مرکزی و اعضای مشاور آن در فضای رفيقانه و دموکراتيک با رأی مخفی رفقای شرکت کننده صورت گرفت و کميتهء مرکزی مشتمل از اعضای تشکيلات داخل و خارج انتخاب شد. کميتهء مرکزی منتخب در جنب کار کنفرانس جهت تقسيم کار تشکيلاتی، ايجاد کميته های سازمانی و انتخاب مسؤولين آنها پلينوم کميته مرکزی را برگزار کرد که طی آن با رأی مخفی اعضأ و مطابق اصول اساسنامه ئی، کميته اجرائيه سازمان و همچنين دبير و معاون آن انتخاب شدند. سپس کنفرانس در فضای پرشور رفيقانه و اظهار آماده گی جدی اعضاء با سخنرانی اختيتاميهء رفيق بصير زيار پس از دو روز کار فشرده به کار خود پايان داد.

کميته مرکزی سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان
15 جنوری 2009 مطابق 26 جدی 1387www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com