اطلاعیه برگزاری ششمین کنفرانس اتحاد سوسیالیستی کارگری

هیأت دائمی کمیتۀ اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


مرداد ١٣٨٧- اگوست ٢٠٠٨


ششمین کنفرانس اتحاد سوسیالیستی کارگری طی 4 روز از 5 تا 8 آگوست 2008 برگزار شد. مبحث محوری این کنفرانس موقعیت عمومی سوسیالسم کارگری ایران بود. در پرتوی این موضوع، اوضاع جنبش کارگری و موانع تشکل یابی توده ای طبقاتی کارگری، همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور و موانع رشد و گسترش آن، و موقعیت جنبش دانشجویی و تحولات اخیر آن به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنا به ارزیابی کنفرانس، تحولات عینی در جنبش های اجتماعی، بویژه در جنبش کارگری و اخیرا در جنبش دانشجویی، موجب تشدید قطب بندی در اپوزیسیون چپ ایران شده است. شکل گیری و تبلور یک قطب جدید سوسیالیسم کارگری ویژگی دوران حاضر است. کنفرانس ششم تکالیف و اولویت های تشکیلات اتحاد سوسیالیستی کارگری را برای دورۀ حاضر تماما با هدف فراسازمانی خدمت به تعیّن بخشیدن، تحکیم همدلی، و تثبیت هویت اجتماعی مشترک گرایش سوسیالیسم کارگری تعیین نمود.

از دیگر موضوعات مورد بحث در کنفرانس ششم، رابطه با حزب کمونیست ایران بود. همچنین در این کنفرانس یک سمینار جانبی دربارۀ جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا برگزار شد. تفصیل موضوعات مورد بحث به تدریج و به شیوه های دیگری به اطلاع عموم خواهد رسید.

کنفرانس با انتخاب هیأت دائمی کمیته اجرایی به کار خود پایان داد.

هیأت دائمی کمیتۀ اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

15 اوت 2008


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com