به مناسبت تیراندازی به کارگران گمرک بندر دیلم

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


 

آدمکشان شرمتان باد

آدمکشان رژیم اسلامی یکبار دیگر کارگران را بگلوله بستند. جانیان تحت امر مصطفی پور محمدی، وزیر کشوری که خود یکی از مسئولان مستقیم قتل عام زندانیان در سال 1367است این بار در گمرک بندر دیلم در بوشهر چندین کارگر را کشتند و زخمی کردند. نه کشتار کارگران در خاتون آباد در چهارم بهمن سال 1382 توانست کارگران ایران را مرعوب کند و مانع پیشروی جنبش کارگری ایران شود و نه به گلوله بستن کارگران در بندر دیلم در روز شنبه 13 آبان 1385می تواند گامهای رو به پیش جنبش کارگری را با مانع روبرو سازد. حرکت جنبش کارگری برای ایجاد تشکل که خود بزرگترین تضمین برای جلوگیری از کشتار کارگران توسط رژیم اسلامی است ادامه خواهد یافت.

این کشتار نتیجه بی تشکلی کارگران ایران است. این جانوران حاکم زبون تر از آنند که به کارگران متشکل حمله کنند. فقط با تشکل کارگری میتوان جلوی این آدمکشان را گرفت. کشتار کارگران ایران بدست جانیان رژیم اسلامی بدون پاسخ نخواهد ماند و فقط کارگران متشکل می توانند پاسخ مناسبی به این آدمکشی بدهند. این جنایات فراموش نخواهند شد و آنها که دستشان به خون کارگران آغشته است مطمئن باشند که کارگران متشکل خواهند شد و آنها را بدست دادگاههای با صلاحیت خواهند سپرد.

ما مرگ آقای بارون حقیقت را به خانواده، بازماندگانش و جنبش کارگری ایران تسلیت می گوئیم و امیدواریم که کارگران زخمی شده سریعا بهبود یابند.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

14 آبان 1385


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com