کشتار کارگران ذوب مس خاتون آباد بدون پاسخ نخواهد ماند

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى


٦ بهمن ١٣٨٢


آدمکشان رژيم اسلامى کارگران معترض خواهان شغل را به گلوله بستند، کشتند و زخمى کردند. بعد از به گلوله بستن کارگران جهان چيت کرج توسط رژيم شاه، اين دومين بارى است که رژيمهاى حاکم بر ايران کارگران را بدين شکل ميکشند. جنبش کارگرى بايد اين آدمکشان را از جنايتى که مرتکب شده اند پشيمان کند. تنها دليل جسارت جانيان حاکم در شليک به تجمع کارگران، متشکل نبودن کارگران ايران است. اين وحوش آدمکش زبون تر از آنند که حتى فکر قتل عام کارگران متشکل را بخود راه دهند. فقط يک طبقه کارگر متشکل ميتواند آدمکشان حاکم بر ايران را متوقف کند و آنها را به جايى که تاريخا به آن تعلق دارند بفرستد و قطعا خواهد فرستاد. طبق گزارشها از روز شنبه چهارم بهمن که آدمکشان ويژه رژيم اسلامى به کارگران معترض و متحصن ذوب مس ميروک کرمان واقع در خاتون آباد از توابع شهر بابک شليک کردند تاکنون ٧ نفر کشته و نزديک به ٣٠٠ نفر زخمى شده اند. ما به خانواده ها و بازماندگان اين جانباختگان تسليت مى گوئيم. قطعا کل طبقه کارگر ده ها ميليونى ايران با خانواده ها و بازماندگان اين جانباختگان احساس همدردى ميکند و علاوه بر آن جنبش کارگرى ايران قاطعانه تضمين ميکند که اين شنبه سياه جنبش کارگرى ايران فراموش نشود.

جنبش کارگرى ايران و فعالين آن در داخل و خارج کشور به هر شکل ممکن اين جنايت را بدون پاسخ نخواهند گذاشت. آنها از جمله خواهند کوشيد تا تشکلهاى کارگرى در سراسر جهان اين جنايت را محکوم و با طبقه کارگر ايران ابراز همبستگى و همدردى کنند. اما قبل از هر چيز شوراهاى اسلامى را که خود در زمره مسببين بى تشکلى کارگران هستند را محکوم ميکنند. کارگران فريب اشک تمساح شوراهاى اسلامى را نخواهند خورد.

مسببان مستقيم اين جنايت از هر رده و مقامى بايد دستگير و در دادگاههاى مورد قبول کارگران محاکمه شوند. نبايد اجازه داد سرنوشت قاتلان کارگران ذوب مس ميروک خاتون آباد به سرنوشت قاتلان قتلهاى زنجيره اى، حمله به خوابگاه دانشجويان و يا قتل زهرا کاظمى دچار شود. هدف عکس العمل شوراهاى اسلامى و هيات تعيين شده توسط خاتمى فرستادن پرونده قتل عام کارگران به آرشيو ديگر جنايتهاى رژيم اسلامى در چند ساله اخير است.

بايد جمعى از معتمدين کارگرى در محل تشکيل شود و بکمک ديگر فعالين جنبش کارگرى در سراسر ايران و در خارج کشور و همچنين وکلاى شريفى که در ايران بسيارند پرونده اين جنايت را پيگيرى کنند و اجازه ندهند تا در کنار ديگر پرونده هاى بيشمار جنايت رژيم اسلامى بايگانى شود.

طبقه کارگر ايران اين جنايت را فراموش نخواهد کرد و به همين جهت مناسب است تا روز چهارم بهمن روز جانباختگان جنبش کارگرى اعلام شود و هر سال ضمن يادآورى اين جنايت مشخص ياد ديگر جانباختگان جنبش کارگرى نيز گرامى داشته شود.

اين جنايت بار ديگر نشان داد که آنچه طبقه کارگر ايران بدان نياز دارد تشکل است. کارگران براى دستيابى به مطالبات بيشمارشان احتياج به تشکلهاى طبقاتى خود دارند. براى جلوگيرى از وقوع اين جنايت کارگران تشکل طبقاتى خود را لازم داشتند. اعتراض موثرى که جانيان رژيم اسلامى را از اين جنايت پشيمان کند به تشکل طبقاتى نياز دارد. بايد هر اقدام فعالين و محافل کارگرى در اعتراض به اين جنايت توام با تلاش براى ايجاد تشکل باشد. ايجاد تشکل براى اعتراض به اين جنايت. ايجاد تشکل براى جلوگيرى از وقوع چنين جناياتى. ايجاد تشکل براى رفتن به سراغ کل رژيم اسلامى آدمکش و ضد کارگر.

کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى

٦ بهمن ١٣٨٢


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com