! از کوزه همان برون تراود که در اوست آقای رحمانی

بهزاد سهرابی

شهریور ١٣٩٠- سپتامبر ٢٠١١


نوشته شما را تحت عنوان " حمله به بهروز خباز چه پیامی دارد " خواندم . مثل بسیاری از نوشته ها و مطالب تان حتی از ارائه یک تحلیل سطحی و آبکی عاجز است . بسیار کینه توزانه و غرض آلود تنظیم شده و به عیان از عقده های فروخورده و انباشته شده در عمق وجودتان حکایت می کند . دو کلمه حرف حساب در آن دیده نمی شود و فقط و فقط تحریف است و توهین است و افترا. از همان آغاز نوشته به قول معروف " به صحرای کربلا زده اید " و هر چه که دل تنگ تان خواست گفته اید . من البته انتظار دیگری از شما نداشتم و ندارم . چرا که کم و بیش با مطالب و نوشته های شما آشنا هستم . اما آخر دیگرانی هم هستند و جنبشی هم وجود دارد . لااقل به حرمت گل روی آن ها و جنبش کارگری هم که شده ، دو کلمه حرف حساب می زدید ! مثل همه افراد و جریاناتی که ناتوان از ارائه یک تحلیل منطقی و یک مباحثه نظری رو در رو هستند ، " آسمان و ریسمان را بهم بافته اید "؛ وارونه سازی کرده اید ؛ و پشت سر هم ، ناسزا و تهمت نثارمان کرده اید که چه ؟ به راستی " پیامی " که شما از یکی دو مطلب ارائه شده ، خطاب به بهروز ، گرفته اید ، این بود که جلوه داده اید ؟ و جواب آن ها نیز این ها بود که گفته اید ؟ واقعیت اینکه نوشته شما بیش از اندازه سخیف و بی سر و ته است و بیش از آن که افشاگر ماهیت و عملکرد دیگران باشد ، ماهیت و رنگ و بوی شخصیتی ِ شما را هویدا می سازد . راستش من برای شما احساس خطر می کنم . اگر اوضاع بدین منوال پیش برود ، شما از نظر روانی به مشکل بر می خورید و ممکن است که به جای پرسه زدن و سرک کشیدن در محدوده جنبش کارگری ٰ، " خدای ناکرده " از جای دیگری سر در آورید . بهتر نیست که هر چه سریع تر رفتارتان عوض کنید و عقده هایتان را در جای دیگر و به نحو دیگری خالی کنید ؟ مطمئن باشید که نفع تان در این راه است و از این کار ضرری عایدتان نمی شود ! من هم حاضرم در این زمینه ، تا آنجا که برایم مقدور است به شما کمک کنم . این کار بهتر نیست ؟

راستش در صدد برآمدم تا در راستای نشان دادن اعوجاج و بی ربطی مطلب ارائه شده از جانب شما ، با موضوع مورد بحث وعمق کینه توزی و وارونه پردازی تان در این خصوص ، آن نوشته را یک به یک و جمله به جمله مورد بررسی و مداقه قرار دهم و بیش از پیش در معرض نگاه و قضاوت دیگران و جنبش کارگری بگذارم . اما هر بار که قصد این کار کردم و نگاهی مجدد به آن انداختم بیش تر قانع شدم که چنین نوشته ها و مطالب سخیف و بی پایه و منطقی ، بیش از این ، ارزش وقت گذاشتن و بررسی کردن ندارند . لذا به همین مختصر قناعت کردم و قضاوت در این مورد را به جنبش کارگری و فعالین علاقمند به این جنبش واگذار کردم .

به راستی چه خوب گفته اند که : " از کوزه همان برون تراود که در اوست " .

بهزاد سهرابی

26 شهریور 1390  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com