به کمپین بین المللی مبارزه برای آزادی محمود صالحی، منصور اسانلو و سایر فعالین کارگری بپیوندیم

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى


دهم مرداد هشتاد و شش


رژیم اسلامی ایران، محمود صالحی یکی از رهبران جسور و سرشناس جنبش کارگری ايران، علیرغم وضعیت وخیم جسمانی ناشی از نارسایی يکى از کلیه هايش و از دست دادن کليه ديگرش٬ همچنان در زندان مرکزی شهر سنندج، به خاطر برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و تلاش برای ایجاد تشکل مستقل کارگری اسیر کرده است. حامیان سرمایه، وی را علیرغم همه قوانین بین‌المللی از حق درمان و معالجه پزشکی محروم کرده‌اند، وضعیت جسمانی محمود صالحی روز به روز وخیمتر میشود. از طرفی دیگر منصور اسالو, رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران ( سندیکای شرکت واحد) را ربوده و زندانی کرده است. بر اساس آخرین خبر تاكنون وكلای اسالو نتوانسته‌اند از موارد اتهامی كه به وی تفهیم شده، مطلع شوند. ماموران، کارفرمايان و سرمایه‌داری در ايران حقوق اوليه طبقه کارگر و جنبشهاى اجتماعى ديگر را به رسميت نمى شناسد و تماما در تلاش برای سرکوب جنبش کارگری و دیگر جنبشهای مترقی و آزادیخواه است. رژیم اسلامی با اعدامهای دسته جمعی، زندان و شکنجه، فضایی مملو از رعب و وحشت را بر جامعه ایران جاری ساخته و از این طریق برای حفظ بقاء خود از هر حرکت غیر انسانی‌ایی پرهیز نمیکند.

در مقابل این همه توحش يک کمپين جهاني براي آزادی فوری محمود صالحی، منصور اسالو و همچنین دیگر فعالین دربند در جریان است. در همین راستا، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF)، دو اتحادیه بزرگ بین المللی که ده ها میلیون عضو در سراسر جهان دارند، در نامه ی مشترکی، از اعضای خود خواسته‌اند چنانچه تا تاریخ ١٨ مرداد (۹ اگوست)، منصور اسالو و محمود صالحی از زندان آزاد نشوند، این روز را به روز بین المللی در همبستگی با کارگران ایران تبدیل کنند.

ما ضمن حمایت از این حرکت، از همه کارگران، انسانهای برابری طلب و آزادیخواه میخواهیم که روز پنجشنبه ١٨ مرداد، دوش به دوش هم، در این حرکت اعتراضی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسالو شرکت کنند. آزادی محمود صالحی، منصور اسالو و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی و آزادیخواه، تنها در گرو اتحاد طبقاتی کارگران میسر است.

انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى

ajoman_kargarijamal@yahoo.com ۹ مرداد ماه ۱۳۸٦


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com