! در روز جهانی کارگر صدای کارگران هفت تپه را رساتر کنیم

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه

ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩


کارگران ایران و جهان!

پس از اعمال فشارها و سرکوب هایی که در ایران به نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه انجام گرفت اکنون نیز در پوشش این فضای ایجاد شده، بسیاری از حقوق و مطالبات این کارگران بیش از پیش در حال پایمال شدن است. در آخرین اقدام ها، دستمزدها کاهش یافته، به جای ۱٢٠ ساعت کارانجام شده فقط دستمزد ٦٠ ساعت اضافه کاری پرداخت می شود، بخش هایی از کارخانه مثل خوراک دام در حال فروش است، برای نمایندگان این کارگران احکام قضایی زندان و محرومیت از فعالیت کارگری و اتهامات کذب و بی بنیاد تراشیده شده است.

کمیته دفاع از کارگران هفت تپه، که ظرف اتحاد عمل و همبستگی طیف های مختلف اجتماعی در داخل و خارج ایران برای دفاع از کارگران هفت تپه و نمایندگانشان بوده است، اکنون و در آستانه ی روز جهانی کارگر از تمامی کارگران و تشکل های کارگری ایران و جهان می خواهد، با ایمان به قدرت همبستگی و اتکا به نیروی اتحاد کارگری، در روز جهانی کارگر از هر طریق ممکن، دفاع از کارگران هفت تپه را در دستور کار خود قرار دهند و شعارهای مربوط به کارگران هفت تپه را در ردیف شعارهای خود قرار دهند. دفاع از کارگران هفت تپه در کنار دیگرکارگران، دفاع از کُلیت خواسته ها و مطالبات کارگران ایران و دفاع از حق کارگران در ایجاد تشکل هایی است که به اراده و خواست خود کارگران ایجاد می شود.

پایان فوری ارعاب و شایعه سازی در هفت تپه علیه نمایندگان کارگران، لغو احکام صادره برای نمایندگان این کارگران، توقف پرونده سازی و پیگردهای قضایی علیه آنان و آزادی فعالیت آنان برای دفاع و پیگیری مطالبات کارگران هفت تپه، اکنون در اولویت ضرورت های قابل دفاع در این زمینه است.

کارگران! در روز جهانی کارگر، همگی در کنار دیگر خواسته هایمان هم آوا و متحد، از هر طریق ممکن صدای کارگران هفت تپه را رساتر کنیم.

زنده باد همبستگی کارگران جهان کمیته دفاع از کارگران هفت تپه

٣/۲/۱٣٨٨

komitedefa7.blogfa.com k.d.7tapeh@gmail.com

* ضمنا متن فراخوان به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی، اسامی افراد و تشکل های حامی و اخبار مربوط به هفت تپه در وبلاگ کمیته دفاع از کارگران هفت تپه موجود است.www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com