پیام علی نجاتی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

علی نجاتی

اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠


کارگران ایران و جهان !

روز جهانی کارگر ، اول ماه مه را به همه ی کارگران و خانواده هایشان تبریک و شاد باش میگویم.ا

این روز یادگار همبستگی و اتحاد تمامی کارگران در سرتاسر جهان است و لازم است ما کارگران بدانیم که ما برای رسیدن به خواسته ها و اهدافمان چاره ای جز اتحاد و همبستگی نداریم.کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل خود نمیتوانند برای به دست اوردن مطالبات خود کاری کنند.من و دیگر همکارانم در نیشکر هفت تپه به دلیل ایجاد سندیکایی که خواست خودمان بود محاکمه شدیم و به زندان انداخته شدیم.ولی ما کارگران نباید بهیچوجه دست از مبارزه برای خواسته هایمان و ایجاد تشکل های مستقلمان برداریم.

امید دارم که کارگران در هر جا که هستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود برای دفاع از حقوق و خواسته های خود موفق و سربلند باشند.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران

علی نجاتی

رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زندان دزفول

اول ماه مه 2010 – یازده اردیبهشت 1389


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com