اطلاعیه کمیته هماهنگی درحمایت از اعتصاب معلمان

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


اعتراضات معلمان ایران در چند سال اخیر توانسته است با طرح خواستهای معیشتی و انسانی ، به سهم خود نمود پایداری و مقاومت انسانهایی باشد که به خاطر پیگیری حقوق و مطالبات خویش به انحا  مختلف مورد تهدید و دستگیریقرار گرفته و به شدت سرکوب شده اند. روند مبارزاتی و مطالبه ی حقوق معلمان با توجهبه شرایط اقصادی و معیشتی نا مناسب آنها ، همواره با افت و خیزهای گوناگونی همراه بوده است با این همه آنچه که بیش از پیش بر آنها آشکار شده بی اساس بودن وعده هایی است که باوجود حضور گسترده ی معلمان تاکنون نتیجه ای در خور نداشته و پاسخ آن هاهمواره، تهدید، ارعاب ، دستگیری و زندان بوده است.

کمیته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل‌هاي کارگري ضمن حمایت از اعتصاب عمومی  معلمان که بنا بر اعلام  انجمن صنفی معلمان ایران ، تاریخ 5/12/87 می باشد ، امیدوار است که این بخش از طبقه ی کارگر ایران بتواند با بکارگیری تجربیات بدست آمده از مبارزات تا کنونی خویش و دیگر هم طبقه ای های خود در مراکز کار و تولید ، گامهای بلندی برای احقاق حقوق انسانی خویش بردارد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

21/11/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com