محمود صالحى:

نامه به گاى رايدر


اول ژانويه ٢٠٠٦


آقاى گاى‌رايدر عزيز،
همانطور كه در نامه اعتراض‏آميز مورخ 26 دسامبر شما به رئيس‏جمهور ايران منعكس‏ شد ماموران امنيتى در تاريخ 22 دسامبر به خانه آقاى منصور اسانلو، دبير سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى و حومه، و بقيه اعضاى هيئت مديره اين سنديكا ريختند و همه را با اعمال خشونت دستگير كردند. اين دستگيريها با مجوز آقاى مرتضوى دادستان تهران انجام گرفت. بجز منصور اسانلو بقيه اعضاى هيئت مديره آزاد شده‌اند و آخرين خبرها حاكيست كه نشانه‌هائى از توطئه عليه ايشان وجود دارد و همين امر ضرورت تلاش‏ براى آزادى نامبرده را دو چندان ميكند. من در اواخر آوريل 2004 همراه آقاى محسن حكيمى سد امنيتى نيروهاى امنيتى را شكستم و با قبول خطر دستگيرى و مجازات احتمالى، خود را به خانم آنا بيوندى و بقيه اعضاى هيئت ICFTU رساندم. در آن ملاقات ضمن دادن گزارشى از شرايط كار، زندگى و وضعيت مبارزاتى طبقه كارگر ايران بر محروميت قانونى آنان از حق تشكل و حق اعتصاب صحبت كردم. همانجا گفتم كه دولت ايران خود اصلى‌ترين مانع در مقابل تشكل مستقل و اصيل كارگرى است. حمله به منازل اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد يكى از نمونه‌هاى بارز صحت اين داورى است.

اما بى‌حقوقى كارگران ايران بسيار بيشتر از اينهاست. مثلاً من در همان جلسه ديدار با هيئت متذكر شدم كه كارگران ايران نه تنها از حق ايجاد تشكلهاى مستقل محرومند، بلكه حق برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه را نيز ندارند. من در همانجا براى خانم بيوندى پيش‏ بينى كردم كه در روز اول ماه مه فعالينى كه قصد برگزارى مراسم مستقل روز جهانى كارگر را دارند، و از آنجمله خود من، مورد حمله، آزار و دستگيرى قرار خواهيم گرفت. من از خانم آنا دعوت كردم در مراسم ما شركت كند و صحت و سقم پيش‏ بينى مرا به چشم ببيند. متاسفانه خانم بيوندى وقت نداشت تا شاهد حمله مامورين مسلح امنيتى به من و بقيه راپيمايانى باشد كه بطور مسالمت آميز بطرف محل اجراى مراسم ميرفتيم. البته شما نيازى به يادآورى اين رويداد نداريد، زيرا خود يكى از مدافعان پر و پا قرص‏ حقوق قانونى ما در برگزارى مستقل روز كارگر و از معترضان ثابت قدم اعتراض‏ به روساى جمهور قبلى و فعلى بخاطر بازداشت و محكوميت ما بوده‌ايد. اما قصد من از يادآورى اين حادثه اينست كه بگويم محروميت ما كارگران شديد است و نيروى مقابلمان خود حكومت ايران بعنوان بزرگترين كارفرما و نيز مصصم‌ترين مدافع سرمايه داران در ايران است. كارگران ايران و فعالين اين طبقه در همه زمينه‌ها و از جمله تلاش‏ براى تامين حق تشكلهاى مستقل و راستين كارگرى مبارزات زيادى را به پيش‏ برده‌اند. «كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى»، «اتحاد كميته‌هاى كارگرى» و نيز احياى «سنديكاى كارگران شركت واحد» حاصل اين مبارزات است. اما فعالين و رهبران اين حركات كارگرى تحت انواع فشار و آزار بوده‌اند. در واقع حكم محكوميت زندان من و دوستانم و نيز دستگيرى اعضاى هيئت مديره سنديكاى شركت واحد تلاشى است كه مقامات ايران بعمل مى‌آورند تا ايجاد هراس‏ كنند و فعالين را از ادادمه اين تلاشها باز دارند. براى مقابله با اين حريف قوى، يعنى دولت و بقيه كارفرمايان به كارزارى جديتر از آنچه تاكنون در داخل و خارج انجام گرفته، نياز داريم. من در ادامه تلاش‏ پيگيرانه براى آزادى آقاى اسانلو و لغو حكم محكوميت ما، دستگير شدگان اول ماه مه، كمپينى را به قرار زير پيشنهاد ميكنم:

ICFTU - 1 در ادامه نامه نگارى هاى خود به رئيس‏ جمهور ايران از ساير امكانات خود براى وارد كردن فشار بيشترى بر مقامات ايران استفاده كند.

ICFTU - 2 مصاحبه‌هائى با رهبران و فعالين كارگرى ايران بعمل آورد و آنرا در سايتها و نشريات خود پخش‏ كند تا تعداد هرچه بيشترى از كارگران و فعالين كارگرى جهان با محروميتها و مبارزات كارگران ايران آشنا شوند. اين مصاحبه ها را ميتوان با نوشتن مقالاتى در اين راستا همراه كرد.

3 -  بر پايه شناخت حاصله ICFTU از تشكلهاى وابسته به خود و ساير تشكلهاى كارگرى بخواهد تا كارگران ايران را به لحاظ مادى و معنوى يارى دهند.

كارگران ايران نيز همزمان بر دامنه فعالتها و كمپينهاى خود خواهند افزود. پس‏ از مدت معينى كه مدتش‏ را بعداً ميتوان تعيين نمود دستاوردهاى اين كمپين ارزيابى خواهد شد و تصميمات بعدى گرفته خواهد شد.

من ضمن تشكر از فعاليتهاى تاكنونيتان خوشحال خواهم شد اگر نظر كتبى شما را بدانم.. در ضمن هرگونه پيشنهاد و راهنمائى شما موجب بهبود شرايط و نحوه كار ما خواهد شد.

با احترام
محمود صالحى

بازتکثیر از: انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
www.akjamal.com
ajoman_kargarijamal@yahoo.com