به خانواده کارگران دستگیر شده شرکت واحد

محمود صالحی


١٠ ى ماه ١٣٨٤


درود بر شما عزیزان،
امید است که شما هم مثل همسرانتان که چطور در برابر هر گونه بیعدالتی از خود استقامت نشان دادند و عملاً پای تشکیل سندیکائی رفتند که از طرف دولت مجوز نداشت بایستید. همسران شما به طبقه کارگر ایران گفتند که هر زمان کارگر اراده کند می تواند تشکلهای خود را برابر مقاوله نامه های بین ا لمللی تشکیل دهد. ما به شجاعت این دوستان افتخار می کنیم و همچنین از شما عزیزان می خواهیم که همسران گونه در برابر این بیعدالتی ایستادگی و خواستار آزادی کلیه زندانیان دستگیر شده باشیم. عزیزان اگر امروز دولت به خاطر خدمت به طبقه محروم جامعه ما را بازداشت، تهدید و اخراج می کند. ما به آن می بالیم، چون حق از آن ماست و حق گرفتنی است نه دادنی، اگر امروز رهبران کارگری تنها به دلیل تشکیل یک تشکل به زندان می روند باز هم به آن افتخار می کنیم.

خانوادههای محترم: روی نیروی ما حساب کنید ما همیشه و در هر حال با شما و همسران شما هستیم.

از طرف خانواده محمود صالحی

آدرس: سقز خیابان شهدا، خیابان شیخ شلتوت کوچه فجر پلاک 32 منزل محمد صالحی
تلفن منزل 08743236198
تلفن محل کار 0874325994
تلفن همراه 09188747015

باز تکثیر از: انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com