"نه به اعدام!" چه درکابل، چه درتهران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

خرداد ١٣٨٩- جون ٢٠١٠


رژیم جمهوری اسلامی سرمایه و دولت نظامیاش، امسال درآستانه اول ماه مه حملات ضد انسانی و ضد کارگری خود را بر علیه کارگران و مهاجرین افغانی افزایش داد. تا کنون برطبق اخباری رسیده، 45 نفر از این زحمتکشان را به نام "قاچاقچی و متجاوز ..." اعدام کرده است. رژیم جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان اعدام 6 تن ازاینان را تأیید کردهاند. اما برطبق گفتۀ رئیس مجلس افغانستان که هیئتی را برای بررسی این قضیه به تهران گسیل داشته بود، ده ها نفر تا کنون اعدام شده و سه هزار نفر نیز به اعدام محکوم شدهاند. این احکام در شرایطی صادر میشوند که زندانیان از داشتن وکیل بیبهره هستند. جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی مانند همیشه درموقع تحویل جنازهها به افغانستان اندام های درونی زندانیان را مانند قلب، کلیه و جگررا در آورده و سپس پیکر آنان را درمقابل دریافت وجهی تحویل افغانستان دادهاند.

به باور ما رژیم با دو هدف دست بهچنین جنایاتی میزند: اول اینکه در میان زحمتکشان افغانی که بی حقوق ترین و محرومترین کارگران در ایران هستند، تولید رعب و وحشت نماید و از پیوستن آنان به جنبش اعتراضی عمومی کارگران جلوگیری نماید. درسال 1388 در یورش مأموران رژیم به تجمع کارگران دراول ماه مه، چند نفر از این کارگران افغانی دستگیر شدند. دوم اینکه کارگران ایران را با تبلیغاتی چون قاچاقچی، قاتل و تجاوزگردرمورد مهاجرین افغانی بدبین نماید.

اما کارگران ایران، در بیانیه "شورای برگزاری مراسمهای اول ماه مه 1389" و در "قطعنامه 10 تشکل بهمناسبت اول ماه مه"، با اعلام پشتیبانی ازهمطبقهایهای خویش بهعنوان شهروندان متساویالحقوق جواب رژیم را دادند.

از جانب کارگران و زحمتکشان و مردم افغانستان هم خیابانهای کابل، مزار شریف و جلالآباد درمقابل سفارتخانه و کنسولگریهای رژیم ضد کارگر و ضد زن جمهوری اسلامی، شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر دیکتاتور" سردادند و تصاویرکاریکاتوری "خامنهای" و"احمدینژاد" را سوزاندند. این نشانههای اولیه شکل گرفتن یک همبستگی کارگری منطقه ای می باشد که باید ارج گذاشت و در تعمیق و گسترش آن کوشش نمود.

عالیترین نشانۀ این همبستگی، که در شرایط کنونی جهان، نقطۀ عطفی در اعتلای همبستگی بینالمللی به شمار میآید، تظاهرات گستردۀ زنان ومردان افغانی در چند شهر افغانستان در محکوم کردن اعدامهای اخیر(5 تن از زندانیان سیاسی) در ایران و اعلام همدردی با خانوادههای قربانیان و همبستگی با مردم ایران بود. شعارهای: "ما همه فرزاد کمانگریم"، "نه به اعدام، چه در کابل، چه تهران" و اظهارات زنان پوشیده در برقع که: "ما از انسان و انسانیت دفاع میکنیم در سراسر جهان، بدون هیچ مرز و دیواری" و "اعدام یعنی جنایت، فرق نمیکند که به دست طالبان صورت گیرد، یا دولت افغان و یا ایران..." نشان ازدرک ضرورت پیوند و همبستگی هرچه بیشتر کارگران و مردم منطقه علیه نظامهای ارتجاعی حاکم است. چنین حماسهای نشان از آن دارد که دوران سیاه حاکمیتِ این چنین نظامهایی در حال سرآمدن است و کارگران و مردم منطقه با مبارزات همسو و تحکیم و گسترش همبستگیها، سرنوشت خود را بهدست خواهند گرفت و بساط این حکومت ها را برخواهند چید.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج کشور، ضمن محکوم نمودن اعدام کارگران افغانی و اعلام همبستگی کارگری خویش، همه را به یک مبارزه همه جانبه برای لغو احکام جاری اعدام - از جمله 3 هزار زحمتکش افغانی که در معرض خطر اعدام هستند- و نیز مبارزه برای لغو همیشگی اعدام ، فرا میخواند.

مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه!

زندان، شکنجه اعدام ملغا باید گردد!

زنده باد همبستگی کارگری!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

دوم ماه جون 2010

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com