نامه اعترضى رئیس بخش حمل و نقل جاده ای، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل


نوامبر ٢٠٠٦- آذر ١٣٨٥


 

٢١ نوامبر ٢٠٠٦

آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

آقای رئيس جمهور عزیز

من اين نامه را بعنوان رئیس بخش حمل و نقل جاده ای از فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، که رانندگان و کمک دهنده گان حمل و نقل بار و مسافرین در سرتاسر جهان را نمايندگى مى كند برای شما می نویسم.

من بدین وسیله نگرانی جدى خود را نسبت به دستگیری مجدد و خشونت آميز و غيرقابل توجيه منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سنديكاى كارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه ابراز میدارم٠ وى هنگامی که همراه با دونفر دیگر از اعضاى هیات مدیره سندیکا در روز يكشنبه ١٩ نوامبر ٢٠٠٦عازم رفتن به اداره کار شرق تهران بودند دستگير شد.

ما مطلع شدیم که آقای اسانلو توسط نیروهای لباس شخصی که حتا از نشان دادن کارت هویت خود و حكم جلب امتناع ورزیده اند، دستگیر شده است. مامورین آقای اسانلو و ابراهيم مددی نايب رئيس سندیکا را مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داده و یکی از آنها ضمن اینکه اسلحه خود را بطرف آقای مددی نشانه گرفته یک تیر هوایی شلیک کرده است. در نهایت مامورین با زور و خشونت منصور اسانلو را بدرون اتومبيلى که از قبل منتظر بود گذاشته و از آن محل دور شدند.

آقای اسانلو که در هفته گذشته عمل جراحی چشم داشتند و هنگام دستگيرى چشم ايشان پانسمان بوده است، قرار بود در روز 20-11-2006 در دادگاه حضور بهم رسانند٠ آقای اسانلو در دسامبر ٢٠٠٥ بدنبال حركت اعترضى اعضاى سندیکایش دستگیر شده بود که پس از تحمل نزدیک به 8 ماه حبس در زندان بدنام اوین با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی ( معادل 165 هزار دلار آمریکا) آزاد شد. فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل "آی تی اف" و دیگر اتحادیه های کارگران تراسپورت در سراسر جهان در آنزمان علیه این برخورد ناعادلانه در مورد يك فعال ارشد اتحاديه اى در كشور شما اعتراض کردند.

ما از دستگیری مجدد آقاى اسانلو و تداوم سركوب حقوق اتحادیه ای بسيار عصباني هستيم٠ چنین اقداماتی نشانگر این است که دولت شما نسبت به اصول بنیادین حقوق كارگرى مانند آزادى تشكل و حق برپایی آتحادیه های مستقل و آزاد از طرف کارگران بي اعتنايي ميكند٠ کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خواستشان مبنى بر داشتن يك اتحادیه دموکراتیک كه آنها را نمايندگي نمايد ابراز داشته اند، که در اکثر کشورها این بعنوان اصول مسلم و خدشه ناپذیر کارگران پذیرفته شده است. انتظار ما این است که شما نیز آنرا بپذیرید.

من قویآ از شما درخواست می کنم که فورآ و بدون هیچ قید و شرطی منصور اسانلو را آزاد کنید و سریآ اقداماتی را انجام دهید تا تمامی احکام بر علیه سایر فعالین کارگری بدون قيد و شرط و پیگیری مجدد لغو گردند.

مارتین مایر

رئیس بخش حمل و نقل جاده ای، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل

رونوشت به:

محمد رضا البرزی، سفیر هیات دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، مسقر در ژنو

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، تهران

ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین اللملی در حمایت از کارگران در ایران 

http://www.etehadbinalmelali.com

http://www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

alliance@workers-iran.org

 


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com