اطلاعيه كميته حمايت از كارگران اعتصابى


دى ماه ١٣٨٣ - دسامبر ٢٠٠٤


كارگران ، دانشجويان مردم آزاده و شريف ايران و كردستان!

كارگران نساجي براي سومين بار در چند ماه اخير در اعتراض به اخراج جمعي ديگر از همكارانشان در اعتصاب كامل به سر مي برند . همانطور كه مطلعيد از اول سال 83 تا كنون 175 نفر از كارگران به بهانه هاي واهي اخراج شده اندو كارفرما در صدد است تعداد بيشتري از كارگراني را كه داراي سابقه كار چندين ساله بوده وجسم و توان خود را به پاي توليد،در برابر مزد ناعادلانه ارزاني داشته اند ،اخراج نمايد.

هدف كار فرما اخراج كارگران با سابقه واگاه و فعالين كارگري واستخدام به شيوه قرار داد موقت است كه مشمول قانون كار نشده ودست كارفرما را در اخراج و استثمار كارگران بيش از پيش باز ميگذارد .

كارگران با درايت دست كار فرما را در اين فريبكاري رو كرده اند و متحدانه در برابر آنها با همبستگي ايستاده اند مطالبات كار گران به شرح زير است:

1. توقف اخراج كارگران وباز گشت كارگران به سر كار
2. لغو كامل قرار داد كار موقت
3. فراهم كردن محيط كاملا بهداشتي و ايمني كار
4. ايجاد سلف سرويس وسالن غذا خوري بهداشتي و يك وعده غذاي گرم
5. لغو قوانين كميته انظباتي
6. اجراي كامل طرح طبقه بندي مشاغل
7. احترام گذاشتن به حرمت و شخصيت كارگران در محيط كار

نساجي كردستان امروز به نقطه عطف مبارزات طبقاثي بدل شده است و همه كارگران و زحمتكشان چشم به سرنوشت آن دوخته اند. بيائيد با اعلام پشتيباني خود از اين حركت اعتراضي كارگران، آنها را در مبارزه براي احقاق حقوق بر حقشان ياري دهيم.

كميته حمايت از كارگران اعتصابي

٦ ديماه ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com