برگزاری دومین مجمع عمومی کارگران شرکت نساجی کردستان

( کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب


شهریور ١٣٨٧- اگوست ٢٠٠٨


کارگران شرکت نساجی کردستان در تاریخ 5/6/87 روز سه شنبه از ساعت 30/8 صبح تا ساعت 11 صبح دومین مجمع عمومی خودرا در کارخانه برگزار کردند . کارگران در بحث و گفتگوی خود بر ادامه کاری شرکت پا فشاری کرده و گفته اند اگر کارفرمای شرکت، خواهان باز گشایی شرکت نباشد تا رسیدن به مطالبات خود، (ادامه کاری و یا بازنشستگی پیش از موعد) به تجمع خود در محل شرکت ادامه خواهند داد . کارگران همچنین خواستار 3 ماه حقوق معوقه خود شده اند.

لازم به ذکر است که پس از اتمام مجمع عمومی، کارگران 5 نفر را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند . در ضمن مدیر سازمان صنایع، معاونت سیاسی استانداری، مدیر سازمان کار وامور اجتماعی و مدیر عامل شرکت در ساختمان اداری کارخانه تشکیل جلسه دادند و تا ساعت 13 ظهر ادامه داشته اما هنوز نتیجه جلسه روشن نیست. بعد از ظهر همان روز در استانداری کردستان جلسه دیگری در رابطه با مشکلات کارخانه نساجی قرار است تشکیل داده شود.

حکم باز گشت به کار چهار تن از کارگران اخراجی شرکت نساجی کردستان

چهار نفر از کار گران شرکت نساجی کردستان، واحد کمپرسور که در تاریخ 1/2/87 از طرف شرکت اخراج شده بودند در تاریخ 25/5/87 با رای قطعی هیئت حل اختلاف، حکم بازگشت به کار این کارگران صادر شد.

اسامی این کارگران به شرح زیر میباشد 1-کامل زارعی .2-عزت گلنما 3-طاهر لطفی 4- اسد ساعد پناه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب)


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com