به گاي رايدر دبير كل كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد

كميته حمايت از كارگران اعتصابي


٦ ديماه ١٣٨٣


جناب گاي رايدر!
با عرض ادب و احترام

همانطور كه بايد مطلع باشيد رژيم جمهوري اسلامي از بدو روي كار آمدن در اولين اقدام شروع به سركوب تمام عيار جنبش كارگري نموده است به شيوه اي كه كارگران امروزه فاقد هرگونه تشكل و مرجع قانوني براي پيگيري حقوق و مطالباتشان مي باشند .

تشكلهاي موجود همگي ساخته وهدايت شده دولت بوده و در واقع در پي تثبيت حاكميت جمهوري اسلامي هستندوبعضا عناصر نظامي و اطلاعاتي در راس آن بوده و حافظ منافع سرمايه داران مي باشند و تشكيلاتي دروغين بيش نيستند. در واقع كارگران در ايران حق تشكل و اعتصاب كه يكي از پايه اي ترين و بديهي ترين حقوق انساني است ندارند. در چنين شرايطي كه طبقه كارگر در ايران در موقعيتي دفاعي بوده و هر گونه تلاش براي بدست آوردن حقوق اوليه انساني با خشونت تمام عيار مواجه مي شود در شهر سنندج در استان كردستان ،كه يكي از استانهاي محروم وتوسعه نيافته با در صد بيكاري بالا و تورم وگراني سر سام آور مي باشد كارخانه نساجي وجود دارد كه از اوايل سال 2004تا كنون بالغ بر 175 نفر از كاركران اين كار خانه به بهانه هاي واهي اخراج شده اند. اخراج در اين شرايط و در حاليكه كارگراني بالاي 15 سال سا بقه كار را در بر مي گيرد كه شيره جانشان را كار سخت و طاقت فرسا مكيده است وديگر تواني براي شروع از صفر كاري ديگر نداشته و اصولا حرفه اي بجز كار با ماشين نساجي بلد نيستند، به منزله در خطر افتادن جان خود وخانواده هايشان و گرسنگي و فقر و فلاكت مي باشد زيرا در ايران جمهوري اسلامي رفاه اجتماعي فقط از آن طبقه سرمايه دار و آخوند و نظاميان است و طبقه كارگر و بيكار و زحمتكش فاقد هر گونه حمايت اجتماعي است.

در كارخانه نساحي كردستان در طول دو ماه گذشته كارگران چند ين بار براي اعتراض از اخراج همكارانشان دست به اعتصاب زده اند و هم اكنون نير در اعتراض به اخراج چندين نفر از كارگران وبستن قرار دادهاي موقت براي چند مين روز متوالي در اعتصاب به سر مي برندوكارفرما يان در صدد اخراح كارگران با سابقه و فعالين كارگري در ازاي يكماه حقوق و مزايا مي باشند كه در شرايط تورمي موجود هرينه چند ماه يك خانوار بيش نيست. قرار دادهاي كار موقت از شمول قانون كار نا عادلانه موجود هم بيرون است و راه را براي استثمار هر چه بيشتر كارگران فراهم مي كند اين در حالي است كه خانه كارگر وشوراهاي اسلامي كه ilo به رسميت شناخته فاقد هرگونه صلاحيت و كارايي بوده و در اين شرايط دردي از كاركران نساجي را دوا نكرده است .

جناب گاي رايدر!
در چنين شرايطي كارگران وارد پنجمين روز اعتصاب شده اند بيم آن مي رود كه دولت سرمايه داران كه منطقي بجز زور و خشونت نمي شناسد در صدد حمله نظامي به كارخانه وبعضا بكار كيري خشونت و كشتار كارگران باشد بخصوص در فضاي رعب وخفقان سانسور رسانه اي مانع رسيدن صداي كارگران به افكار عمومي شده تا به راحتي اعتصاب راسركوب كنند. كارگران امروز بيش از پيش نياز به پشتيباني بين المللي طبقه كارگر و نها د هاو اتحاديه هاي كارگري مي باشند و از جنابعالي به عنوان ريس icftu در خواست دارند كه از به رسميت شناختن تشكلهاي دولتي به جاي نهاد هاي كارگري توسط ilo جلوگيري كرده و مراتب اعتراض كارگران نساجي كردستان ودر خواستشان مبني بر توقف اخراجها را به مقامات جمهوري اسلامي اعلام نماييد.

كميته حمايت از كارگران اعتصابي

٦ ديماه ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com