اطلا عيه شماره ٣

كميته حمايت از كارگران اعتصابي


٩ دى ١٣٨٣


به اطلاع عموم مي رساند امروز هم اعتصاب با پيوستن تمامي كارگران سه شيفت، حتي آنهايي كه مورد اعتماد مديريت بودند اعتصاب وارد فاز ديگري شده است. امروز هيات اعزامي از تهران وارد كارخانه شد و با مديريت كارخانه به گفتگو نشست اما با بي اعتنايي به خواسته هاي كارگران ، هيچگونه مذاكره اي صورت نگرفت كارگران بعد از بر خورد نا شايسته مدير عامل بيش از پيش عزمشان را جزم كرده اند كه اعتصاب را تا نتيجه نهايي ادامه دهند وبا پيوستن ديگر كارگران كارخانه عملا كارخانه در اعتصاب كامل فرو رفته است كارفرما سعي داردبا توطئه هاي گوناگون و اينكه عوامل اخلال گر را اخراج مي كند و... اتحاد كارگران را در هم شكند اما كاگران متحدانه اعتصاب را به پيش مي برند در حاليكه هنوز حقوق ماه قبل را هم در يافت نكرده اند .از طرقي در پي پخش وسيع اطلاعيه هاي كميته حمايت در سطح شهر و دانشگاههاي كردستان و علوم پزشكي و كارخانه هاي پر ريس ،شاهو، شين بافت و...دانشجويان، كارگران اين كار خانه ها و اقشار مختلف مردم حمايت خود را از اين اعتصاب اعلام داشته اند و خبرنگاران ديروز با حخضور در كارخانه با كارگران مصاحبه كردند .كارگران همچنان خواهان حمايت گسترده همه مردم و مجا مع بين المللي از خواسته هايشان هستند .

كميته حمايت از كارگران اعتصابي


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com