جهان در انتظار انقلاب اکتبر دیگری است!

سیما افروز


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


   

زنده باد انقلاب اکتبر!

اوائل قرن بیست در گرماگرم جنگ جهانی اول که سرمایه داران به راه انداخته بودند، و نتیجه آن میلیونها کشته و ویرانی صدها شهر و روستا بود، و مردم بدون هیچ افق و امیدی با دنیایی از تاریکی و توحش سرمایه رودرو بودند. انقلاب اکتبر دریچه ای بر روشنائی بود. اکتبر با اتکاء به حکومت شورایی نشان داد که.راز به تحقق رسیدن و تغییر و تحولات بنیادی در جامعه تنها با متشکل شدن کارگران امکانپذیر شد. حزب بلشویک با درک بموقع روند رو به رشد اعتلای انقلابی در روسیه آن را رهبری کرد..

یکی از دستاوردهای این انقلاب جنبش شورایی بود، این جنبش یک جنبش عمیقآ کارگری و فراگیر بود. شعله های انقلاب سریعتر از آنچه تصور شود جامعه روسیه رافراگرفت. رادیکالیزه شدن سیاسی شوراها وتوده گیر شد نش بسرعت آن را به عنوان یک نهاد و حاکمیت در کنار نهادهای رسمی دولت تزاری قرار داد.

هر چند جنبش شورایی 1905 روسیه سرکوب شده بود ولی ایدهُ شورایی در بطن جنبش کارگری روسیه جا گرفته و ریشه دوانیده بود. کارگران در یافته بودند که برای مقابله با حکومت تزاری و اعمال اراده انقلابیشان، تنها از طریق نهاد شورا که متشکل کننده آرمانها و ایده های کارگری است می توانند اهداف انقلاب را به پیش ببرنند. بنابراین علیرغم سرکوب و خفقان خونینی که ارتجاع در شکست انقلاب 1905 به جنبش کارگری روسیه تحمیل کرد اما آرمان شورایی به صورت یک واقعیت زنده درون جنبش کارگری تدوام یافت و پیروزی انقلاب اکتبر 1917 را میسر ساخت.

امروز در جنبش کارگری جهان، انقلاب اکتبر بعداز کمون پاریس بعنوان نخستین انقلاب کارگری پیروز دنیا با شعار توده وسیع کارگران روسیه یعنی " تمام قدرت به شوراها " تداعی می شود. بجاست تاریخ انقلاب کارگری روسیه، درس ها و تجارب آن بویژه نقش سیاسی و تعیین کننده شوراها در آن بارها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان ار آنها برای پیشبرد مبارزه طبقاتی استفاده نمود.

یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای انقلاب اکتبر کمیته های کارخانه بود. کمیته های کارخانه نمونه بسیار برجسته ای از تحرک و فعالیت طبقهُ کارگر در متن انقلاب بود..

ایدهُ کمیته های کارخانه از طریق همین جنبش شورایی وبا فعالیت کارگران در دل انقلاب شکل گرفت. جنبش کمیته های کارخانه علیرغم این که کوتاه بود اما تآثیرات آن در شرایط کار و حتی امر تولید کارگران بسزا بود.

نقش اعضاء حزب بلشویک در سازماندهی و هماهنگ نمودن سراسری این کمیته ها بسیار چشمگیرو تععین کننده بود، به همین دلیل بود که در زمان انقلاب اکتبر این کمیته ها بعنوان یکی از قدرتمنترین تشکلهای کارگری در روسیه و با حمایت حزب بلشویک در تصرف قدرت سیاسی نقش بسزا و تعیین کننده ایی داشتند.

جنبش کمیته های کارخانه جزء لاینفک تاریخ انقلاب روسیه می باشد. بطوریکه با تسلط کامل بر مدیریت کارخانه در تمام تصمیم گیریهای آن شرکت داشتند. نظم درونی کارخانجات، از جمله استخدام ها، اخراجها، مرخصی، قراردادهای تعرفه، شکایات، ارزیابی از توانایی کار و مهارت، یعنی شرایط لغو قراردادهای دستمزد را تحت کنترل داشتند تمام مسایل و مشکلات کارگران از طریق مجامع عمومی رفع و رجوع میشد و اعضای این کمیته ها هم توسط مجامع عمومی انتخاب میشدند به همین دلیل مجامع عمومی نقش کلیدی در این کمیته ها را ایفا می نمودند.

تأثیرات این انقلاب در دنیا بقدری بود. که بورژوازی غرب از ترس و واهمهً تکرار این انقلاب شروع به بوچود آوردن تعدد احزاب نمود، و حق رای همگانی را برای همهً شهروندان، منجمله زنان معمول کرد.همچنین آموزش و پرورش رایگان برای همهً کودکان، کاهش ساعت کار به 8 ساعت، حق بیمه و بازنشستگی برای سالمندان را تصویب نمود.

با وجودگذشت چند دهه از انقلاب اکتبر،سرمایه داری غرب با تلاش در فروپاشی اتحاد شوروی، و سوق دادن آن بسوی بازار آزاد سعی نمود با پایین کشیدن مجسمهً لنین نه تنها کینه و نفرت خود را از مارکسسیم و کمونیسم اعلام نماید، بلکه سعی نمود آخرین آثار و بقایای انقلاب را از اذهان کارگران و توده های مردم محو نماید.

تحولات انقلاب اکتبر عظیم و به یاد ماندنی است قطعاً بدون آن تاریخ بشریت متفاوت تر از آنچه میشد که امروز شاهد آن هستیم. این انقلاب و تاًثیرات آن نه تنها به گذشته بلکه به آینده هم تعلق دارد. امروزه طبقه کارگر جهان و بخصوص طبقهً کارگر ایران با بکار بردن سنتها و دستاوردهای انقلاب اکتبر از آنها می تواند در پیشبرد مبارزهً اش بر علیه بورژوازی استفاده نماید.

طبقه کارگر ایران برای مبارزه اش بر علیه بورژوازی هار راهی بجز ایجاد تشکلهایش ندارد، و امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت آن احساس می شود. ایجاد تشکلها از اهمیت بسیار ویژه ایی برای طبقه کارگر ایران برخودار است، اما ایده هایی که این تشکلها بر مبنای آن شکل می گیرد از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

به امید آن روزی که آرمان شورایی به صورت یک آرمان زنده درون جنبش کارگری تداوم یابد، و طبقه کارگر با اتکاء به تشکلهای واقعی اش و بکارگیری درسهایی از انقلاب اکتبر در هر شکست و پیروزی که پیشارویش قرار می گیرد، بتوانداهداف واقعی و انقلابیش را به پیش ببرد. وصف اتحاد و مبارزاتیش را فشرده تر و متحد تر نماید.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com