افق روشن

سایت کارگری افق روشن
www.ofros.com


ارديبهشت ١٣٨٥ - مه ٢٠٠٦


بدینوسیله به اطلاع کارگران، فعالین جنبش کارگری، احزاب، سازمانها، گروهها و محافل میرسانم که سایت افق روشن روی نت میباشد. این سایت به هیج حزب ، سازمان ، گروه و محفل سیاسی تعلق ندارد.

سایت افق روشن با تلاش و کوشش فردی راه افتاده و اداره می شود و امید وار است که به سهم خود بتواند بازتاب رنجها وحرمانهای طبقه کارگروهمچتین مبارزه و دلاوری های این طبقه درراه دست یابی به حقوق روزمره اقتصادی و سیاسی، تا تلاش و مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و لغو مالکیت خصوصی باشد. در راه تحقق این اهداف دست همکاری شما را به گرمی می فشارم.

لطفا اخبار، گزارشات، مقالات و اطلاعیه های خود را برای سایت ارسال دارید.

با تشکر: مسئول سایت
ofoghe_roshan@ofros.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com