اطلاعيه شماره ٨

کميته پناهندگان اعتصابى در ترکيه


ژوئيه ٢٠٠٥


با وجود گذشت 34 روز از آغاز اعتصاب غذای پناهندگان کرد ايرانی در ترکيه و افزايش تعدادشان به 42 نفر باز هم کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به سياستهای گذشته خود در مورد 1200 پناهنده ايرانی موسوم به شمال عراقی ادامه می دهد و مسئولين اين کميساريا هنوز هم بجز تکرار شفاهی وعده وعيدهای گذشته دال بر فعاليت در زمينه انتقال به کشورسوم هيچ تضمين معتبرنداده و گام عملی جهت انجام وعده های قديمی خود برنداشته اند!

روزهای دوشنبه و سه شنبه 4 و5/07/2005 گروهی 22 نفره از اين گروه از پناهندگان از شهرهای "قهرمان" و "اسکی شهر" ضمن ادامه اعتصاب غذای خود به آنکارا و دفتر حقوق بشر(انسان حقلری) در آن شهر رفته و در آنجا بست نشستند و از اين نهاد جهت پايان يافتن وضعيت دشوار خود کمک خواستند.

پس از تماسهای انجام شده با مقامات در آنکارا مسئولين کميساريای پناهندگان جهت انجام نشستی با پناهندگان متحصن به دفتر حقوق بشر آمده و در حضور هئيتی از نمايندگان و مسئولين دفتر حقوق بشر ترکيه، همچون چهار سال گذشته ضمن اذعان و اعتراف به وضعيت بد حاکم بر پناهندگان وعده وعيدهای گذشته خود در مورد در حال اجرا بودن اقداماتی جهت انتقال به کشور سوم را تکرار نمودند که اين سخنان از طرف پناهندگان مورد تکذيب قرار گرفته و غير واقعی بودنشان با توجه به تغيير نيافتن وضعيت گذشته اشان مورد تاکيد قرار گرفت !

در هر حال حضور مسئولين جهت انجام چنين جلساتی تنها جهت خالی نبودن عريضه و حفظ ظاهر خود در برابر مجامعی همچون حقوق بشر و به شکست کشاندن حرکات اعتراضی پناهندگان می باشد!

از سوی ديگر پناهندگان اعتصابی در شهر "وان" هم ضمن گفتگوهايی با سازمانهای حقوق بشر،" مظلوم در" و گروه وکلای اين شهر از آنها خواسته اند تا جهت حل مشکلشان به کميساریای عالی پناهندگان فشار وارد آورند که در اين راستا گفتگوهايی در حال انجام است.

با اين حال پناهندگان اعتصابی به مسئولين اعلام داشته اند تا زمان ابلاغ رسمی و شروع اقدامات جدی و عملی جهت تغييرات مثبت در وضعيت پناهندگی شان به اعتصاب غذای خود ادامه داده و بار ديگر نيز با دعوت از کليه سازمانها ، احزاب سياسی ، نهادها و شخصيتهای مدافع حقوق بشر همگی را به دفاع از مسئله 1200 پناهنده کرد ايرانی در ترکيه فرا می خوانند!


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com