پارازیت های چپ فرسوده

وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان

شهریور ١٣٩٠- سپتامبر ٢٠١١


از طریق یکی از رفقا، از وجود یک مطلب بی در و پیکر از شخصی به نام بهرام رحمانی باخبر شدیم که در آن آقای رحمانی به فعالین سوسیالیست فحاشی نموده اند. البته کما فی سابق، میدان برای ماهی گیری ایشان هنگامی فراهم می شود که بهزاد سهرابی یکی از فعالین سوسیالیست در کردستان ( که اکنون در خارج کشور به سر می برد) و از اعضای قبلی کمیته هماهنگی برای کمک... مصاحبه بهروز خباز( از فعالین سوسیالیست که ایشان هم در خارج کشور به سر می برند) را مورد نقد قرار می دهد و در همان هنگام بیانیه ای از طرف کمیته هماهنگی برای کمک... با همان مضمون انتقادی نسبت به مصاحبه بهروز خباز بیرون داده می شود. اما در این میان بهرام رحمانی فرصت را غنیمت شمرده تا عقده های سی ساله را بگشاید و اینکار را به بهانه حمایت از بهروز خباز انجام می دهد اما آنقدر ناشیانه این کار را می کند که هر خواننده ای قصد و نیت واقعی ایشان را از این نوع فحاشی به خوبی می تواند درک نماید. بهرام رحمانی در این نوشته به زمین و زمان فحش می دهد همه کسانی را که مخالفش هستند را رذل می خواند و بدتر از همه در اوج نامربوطی اش به تمامیت جنبش کارگری و جنبش زحمتکشان ایران، فعالین کارگری وسوسیالیستی را مورد فحاشی قرار می دهد که تا چند ماه پیش در ایران با جان و دل و با تمامی مشکلات مادی و امنیتی که داشتند برای متحقق ساختن مطالبات این کارگران مبارزه نموده اند. رحمانی بدون اینکه در جریان مباحث آن وقت کمیته هماهنگی برای کمک... قرار داشته و از آن باخبر باشد در مقام قضاوت قرار می گیرد و بدتر از قضاوت، شمشیر خصم خود را بالای سر چرخانده و چشمانش را بسته و بدون اختیار به این طرف و آن طرف حمله ور می شود.

البته قصد و هدف ما اصلاً وارد شدن به چنین عرصه ای نیست چون آن را در شان یک فعال سوسیالیست و یا در چارچوب جنبش سوسیالیستی نمی بینیم. فعالین سوسیالیست از حقانیت خود دفاع می کنند بدون اینکه متوسل به فحاشی و بد دهنی شوند. این ربطی به فرهنگ سوسیالیستی ندارد. فعالین این جنبش انسانهای شفافی هستند که نظر و عقیده خود را به صورت شفاف بیان می کنند. نه تنها ما به عنوان وبلاگ بلکه تمامی رفقای دیگر در داخل کشور هم در پیش بردن همین هدف تمامی تلاش خود را می کنند که در بیان مواضع خود و سیاستی را که در مورد جنبش کارگری در پیش گرفته اند شفاف باشند. اما آنچه در اینجا مورد حمله قرار می گیرد به نظر ماهمین شفافیت است. وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان ، خود را جزئی از گرایش سوسیالیستی ای می داند که مسئله اش به صورت واقعی طبقه کارگر کردستان و ایران است و همیشه در این جامعه وجود داشته اما در قید و بند های تاریخی قرار داشته و در این دوره ، با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی در ایران می رود تا این گرایش سوسیالیستی موفق به برداشتن این موانع شده و به عنوان جزئی از جنبش چپ در این جامعه در سازماندهی کارگران نقش ایفا نماید. وبلاگ در عین اینکه به سیاست های احزاب و سازمانهای چپ موجود کردستان انتقاد دارد اما برای مبارزه تمامی فعالین سوسیالیستی که در این احزاب مبارزه نموده اند و جان خود را بر سر آرمان و هدف خود که همان آرمان و هدف کارگران و زحمتکشان این جامعه بوده است گذاشته اند و یا به یک تبعید ناخواسته دچار شده اند، احترام قائل است و آن را ارزشمند می داند اما به سیاست و استراتژی آنها در برابر جنبش کارگری نقد بی رحمانه ای ( که مطمئناً به معنای فحش و بدو بیراه گفتن نیست) دارد. چه خوب بود که رحمانی به جای فحاشی کردن، در مورد سیاست و استراتژی سوسیالیست ها در کردستان و ایران می نوشت و در این وسط سیاست وبلاگ و یا رفقای دیگر را هم به نقد می کشید نه اینکه برای فرار از بی ارتباطی هر چه بیشتر خویش به جنبش در داخل به ناسزاگویی و چسپاندن انگ و برچسپ مبادرت ورزد. ما به عنوان بخشی از سوسیالیست های این جامعه این نوع برخوردها را برخوردهای خورده بورژوامابانه می دانیم و خود را درگیر آن نمی کنیم. برای ما مسائل مهم تری در جنبش وجود دارد که به آن بپردازیم. در پایان اشاره کنیم که این افراد به عنوان شخص نیستند که مورد نقد بی رحمانه ما هستند بلکه گرایش های سیاسی و استراتژی های منتج از آن است که مورد نقد ما قرار می گیرد. آنچه اهمیت دارد این نیست که بهرام رحمانی کیست و عضو چه سازمانی است آنچه اهمیت دارد این است که بر اساس این نوشته پی بردیم که بهرام رحمانی گرایشی را نمایندگی می کند که به جنبش کارگری و سوسیالیستی کاملاً بی ربط است.

در اینجا اهداف وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان را برای اطلاع فعالین کارگری سوسیالیست، که در هنگام اعلام موجودیت وبلاگ منتشر شد را می آوریم.

اهداف وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان

وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان، خود را بخشی از جنبش سوسیالیستی در کردستان می داند و نیروی مادی هرگونه تغییروتحول بنیادی به نفع کلیت توده های زحمتکش کردستان را طبقه کارگر کردستان می داند. جنبش سوسیالیستی کردستان، امروز محدود به احزاب و سازمانهای چپ نبوده و بسیار گسترده تر و رادیکال تر از این می باشد. جریانات سیاسی چپ درکردستان در این دوره نتوانستند از ظرفیت مبارزاتی کارگران در کردستان برای پیوستن به مبارزات سراسری توده های زحمتکش ایران بهره ای ببرند و در عوض تا توانستند تئوری و نظریه برای نپیوستن کارگران و زحمتکشان این جامعه به صف اعتراضاتی که در سراسر ایران به راه افتاده بود نوشتند و گفتند.

این جریانات در ظاهر و گفتار، راهبری جنبش کارگری و نیز جنبش اعتراضاتی زحمتکشان کردستان را در دست دارند اما در عمل وقتی به جنبش کارگری کردستان یا جنبش اعتراضاتی زحمتکشان نگاهی بیفکنیم هیچ گونه پیشرفتی که این جریانات کوچکترین نقشی درآن داشته باشند را نمی بینیم. تمامی این جریانات در نهایت یک گرایش سانتر را نمایندگی می کنند و منتظربادی هستند که جهت آنها را مشخص نمایند. آنها با ادعای رهبری این جنبش ،کاری جز خالی نمودن میدان مبارزه به نفع جریانات لیبرالی واصلاح طلب انجام ندادند، این احزاب با تحلیلهای سطحی و نادرستی که از اوضاع ایران داشتند و با تکرار شعارهای تو خالی تنها خود را از هر گونه مسئولیت انقلابی در قبال این جنبش تبرئه نمودند.

جنبش سوسیالیستی در کردستان صرف نظر از تمامی جریانات و احزاب سیاسی موجود ، ظرفیتی به نهایت بیشتر از گذشته دارد. سوسیالیست های کردستان تمامی تلاش شان در متشکل نمودن کارگران و زحمتکشان این جامعه است. سوسیالیست های کردستان خود را بخشی از جنبش سراسری زحمتکشان ایران می دانند و برای یکپارچه نمودن و حضور متشکل به همراه سایر زحمتکشان ایران مبارزه می کنند. سوسیالیسم آیه منزل و ایده نیست، سوسیالیست های کردستان ، سوسیالیسم را از اوضاع عینی این جامعه استنتاج می کنند بلکه سوسیالیسم را یک جنبش عینی سیاسی برای رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران میدانند.

وبلاگ سوسیالیست های کردستان می کوشد تا درتجزیه و تحلیل معضلات این جنبش و نیز اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و کردستان، تشخیص اهداف و مطالبات کارگران در کردستان با سوسیالیستهای کردستان همراه بوده و به سهم خود در تقویت این قطب کارگری سوسیالیستی تلاش نماید. مهم برای جنبش کارگری در موقعیت فعلی، نزدیکی هرچه بیشتر فعالین و پیشروان کارگری در کردستان و نیز در سطح سراسری است و در نهایت این وبلاگ خواهد کوشید که صدای رسای کارگران و فعالین کارگری و سوسیالیست کردستان باشد و در تقویت صف متحد زحمتکشان کردستان با زحمتکشان سراسر ایران در جریان اعتراضات ضد رژیم بکوشد.

وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان،

دست تمامی کسانی که خود را بخشی از این مبارزه می دانند به گرمی و رفیقانه می فشارد و آماده دریافت مقالات و نظرات تمامی این رفقا است.

پرتوان باد جنبش سوسیالیستی کارگران کردستان

پرتوان باد صف متحد زحمتکشان کردستان و ایران

وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان

http://kworkersocialism.blogspot.com


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com