پرونده سازی بر علیه محمود صالحی را محکوم می کنیم!!!

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


دی ١٣٨٧- ژانویه ٢٠٠٩


بعد از آزادی محمود صالحی که به نیروی مقاومت جانانه ی وی در زندان و تلاش بی وقفه ی کارگران و فعالین جنبش کارگری صورت گرفت، حاکمیت سرمایه داری بارها تلاش کرده است به بهانه های واهی برای این رهبر سرشناس جنبش کارگری پرونده سازی کرده تا مردم محروم منطقه و فعالین کارگری را از دیدار وی محروم کند.

اخیراً در تلاشی دیگر از این دست، فردی به نام محمد رحیم پور را اجیر کرده تا شکایتی را بر علیه محمود صالحی تنظیم کند. متأسفانه در پی شکایت فرد مذکور این بار شعبه ی 102 دادگاه جزائی سقز به ریاست قاضی پور آقا بالا محمود صالحی را به پرداخت جزای نقدی مجموعاً به 410000 تومان محکوم نماید که مبلغ فوق توسط محمود پرداخت شده است.

کارگران و فعالین کارگری!!

محمود صالحی این کارگر شریف و زحمت کش در دامن این جنبش پرورش یافته، از کوران مبارزات کارگری عبور کرده و امروز در کسوت پیشرو کارگری در کنار هم طبقه ای هایش زندگی شرافت مندانه ای دارد، از آن جا که وی هنگام آزادی، سه سال تعلیقی زندان را در پرونده ی خود دارد، لذا در صورت تداوم چنین پرونده سازی هایی در نهایت ممکن است این فعال کارگری راهی زندان شود.

ما اعضای کمیته ی هماهنگی، هم صدا با دیگر زحمت کشان این اقدامات توطئه ی گرانه ی عوامل سرمایه داری را محکوم کرده و از کلیه ی کارگران و هم طبقه ای های شریف خویش می خواهیم تا با هوشیاری و حمایت خود از محمود صالحی توطئه ی عوامل سرمایه داری را خنثی کنند. از نظر ما این چهره ی مورد اعتماد مردم زحمت کش به خاطر سال ها مبارزات خویش چنین تاوانی را پس می دهد، ما به عامران و عاملان این توطئه ها اعلام می کنیم، محمود صالحی را در مبارزه بر علیه سرمایه داری تنها نخواهیم گذاشت.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
8/10/1387
www.komitteyehamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.comwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com