بیانیه پیوستن اعضاءو فعالین "اتحاد کمیته های کارگری
" به "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

اتحاد کمیته های کارگری


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


به موجب این بیانیه ، از این پس فعالین "اتحاد کمیته های کارگری" ، پس از نزدیک به 3 سال فعالیت در عرصه های مختلف جنبش کارگری و دست آوردهایی در حد توان مؤثر و مثبت ، به " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " می پیوندند .

توضیح اینکه ، بعد از برگزاری چهارمین مجمع عمومی کمیته هماهنگی و تصحیح مواضع این "کمیته" ، در برخی از زمینه ها ، از جمله در خصوص بحث تشکل یابی کارگران و اتخاذ موضعی اصولی دایر بر " کمک به ایجاد تشکل های کارگری " ، به جای ایجاد اینگونه تشکل ها برای کارگران ، و بدنبال آن انسجام و یکپارچگی بیشتر در این تشکل ، اعضاء و فعالین در " اتحاد کمیته های کارگری" لزومی برای فعالیت جداگانه در جنبش کارگری نمی بینند .

لذا مصمم شدند تا باز هم به جهت اتحاد و همبستگی بیشتر در میان فعالین جنبش کارگری و طرد هر چه بیشتر تشتت و پراکندگی در صفوف این فعالین و به تبع آن جنبش کارگری به " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" پیوسته ، و مجموعه ی فعالیتهای خود را از این تاریخ 18/4/1387 در این عرصه و به همراه این تشکل دنبال نمایند.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

18/4/1387

اتحاد کمیته های کارگری


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com