تصحیح و پوزش

هیات دائم کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری


بهمن ١٣٨٧- فوریه ٢٠٠٩


دیروز فایلهای سخنرانی ایرج آذرین به نام «ورشکستگی حکمتیستها و کمپین "نئوتوده ایسم"» بدلیل یک اشتباه فنی بصورت ناقص روی سایت "خانه کارگر آزاد" و سایت "اتحاد سوسیالیستی کارگری" و دیگر سایتهایی که به این دوسایت لینک داده بودند، قرار گرفته بود.
اکنون متن کامل این سخنرانی روی سایت است.

با پوزش

هیات دائم کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
دوم فوریه 2009www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com