اتهام زنی و تفتیش عقاید به شیوه بهرام رحمانی

کانون دوستداران کارگران سوسیالیست

شهریور ١٣٩٠- سپتامبر ٢٠١١


در روز 13 سپتامبر یک نوشته بشدت هستیریک از آقای بهرام رحمانی در سایتهای اینترنتی منتشر شد. ایشان پلمیک بین دو فعال کارگری کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکل های کارگری آقایان بهزاد سهرابی و بهروز خباز که اکنون در خارج کشور حضور دارند مورد بهانه قرار داده، با فحاشی و اتهامات بشدت ناروا و پلیسی از مرز چهره ها و فعالین محبوب و سوسیالیست گذشت، و هدف خود را گرایش سوسیالیستی قرار داد. در دیدگاه عنان گسیخته آقای رحمانی هیچ منطق سیاسی وجود ندارد، ایشان مدتها است به جریان حاشیه ای تبدیل شده است، وبا چرخیدن به راست و ادغامش در کمپینی که مدتها در نهان و آشکار در تلاش است که بیشترین ضربه را از اتهام زنی و افترا گرفته تا ترور شخصیتی به فعالین گرایش سوسیالیستی بزند، این افتخار را پیدا کرده که در صف مقدم این کمپین قرار بگیرد و پیشرفت پروژه اش را با دفاع از فرقه حکمتیست، جریان لغو کار مزدی و حقه‌ی سیاه بی خطر بودن سولیداریتی سنتر درامر تخریب گرایش سوسیالیستی پیش ببرد.

در دستگاه فکری رحمانی سیاستی حاکم است، که هیاهو، تفتیش عقاید و لجن پراکنی را جایگزین استدلال سیاسی می نماید. غافل از اینکه این حملات هستیریک وی چهره و منظور واقعی اش را بیشتر نمایان می کند. او اکنون اوقات خود را در سیاست این چنین پرمی کند که با این هرزه گویها به سازمانها، کانونها و چهره های سوسیالیستی، تلاش برای ترور شخصیت چهره های شناختۀ شدۀ آن را "فعالیت سیاسی" وانمود کند. تا آنجا که به کانون دوستداران " کارگران سوسیالیست" بر می گردد، این ترفندها کمترین تأثیری در مبارزه ما و نیز پیشروی گرایش سوسیالیستی کارگری نخواهند داشت، چرا که فعالیت های ما مخاطبان و فعالان سیاسی ای را هدف دارد که در عرصۀ سیاست جدی هستند، از هیاهو و جوسازی تأثیر نمی گیرند، و برخورد سیاسی عقلانی و استدلالی را از هوچی گری و لجن پراکنی به سادگی تمیز می دهند.

کانون دوستداران "کارگران سوسیالیست" بعنوان یک نهاد سوسیالیستی برای پیشروی و رسیدن به اهداف خود که همانا کمک به پیشروی گرایش سوسیالیستی کارگران در داخل کشور است بیرحمانه در مقابل هر حرکت راست و ارتجاعی قد علم نموده، ودر این راه سعی خواهد نمود تنها خود را درگیر در مسائلی سازد که بتواند موانع سر راه این پیشروی را کنار بگذارد و در کنار آن انتقاد و بحث های انتفادی خود را به گرایشات دیگر بدور از هیاهو و فحاشی مطرح سازد.

کانون دوستداران کارگران سوسیالیست

سپتامبر 2011 20


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com