نامه گای رايدر به محمد خاتمی در رابطه با فراخوان آزادی دادگاه فعالين کارگری متهم به برگزاری مراسم اول ماه مه در سقز


ترچمه و تکثير از ائتلاف بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ،بهمن ١٣٨٣- ژانويه ٢٠٠٥


ايران
بروکسل تلفاکس ۲۰ژانويه
۲۰۰۵ به اعضای کميته حقوق بشر و حقوق اتحاديه های کارگری
به همه اتحاديه های فدراسيون جهانی (گلبال) به سازمانهای مربوطه v در پاسخ لطفا از رفرانس HTUR 1/2005 استفاده کنيد.

از : گای رايدر

دوستان عزيز

ايران : دادگاه فعالين کارگری متهم به برگزاری مراسم اول ماه مه

احتمالا استيناف ما عليه دستگيری ۷ نفر از فعالين مستقل جنبش کارگری به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه سال ۲۰۰۴ را به خاطر داريد. از آنجا که دو نفر از دستگيرشدگان تنها دو روز پيش از اين دستگيری با هيئت نمايندگان ICFTU ملاقات کرده بودند و از آنجا که اين هيئت اعزامی از نزديک توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی تعقيب ميشد ، ICFTU همچنان معتقد است که اين پيگرد در ارتباط مستقيم با تماس اين فعالين با هيئت نمايندگی ما قرار دارد.

به رغم کوششهای مکرر برای تضمين رفع اتهامات عليه اين فعالين، دادگاههای مزبور پس از چندين بار تاخير آغاز شده اند. ICFTU بارها برای گسيل ناظرانی به اين دادگاه درخواست ويزا فرستاده است. در آغاز بنا بود همه متهمان در يک روز محاکمه شوند ولی اکنون تاريخهای متفاوتی برای دادگاههای اين ۷ متهم اعلام شده است. ICFTU بر اين نظر است که اين خود کوششی است برای تضعيف فعاليت ما در گسيل ناظران به اين دادگاهها و تضعيف فشار بين المللی.

در نتيجه ما از سازمان (اتحاديه) شما ميخواهيم به ما کمک کنيد تا با ارسال نامه ای مشابه به نامه پيوست (که توسط ICFTU تهيه شده است) به دولت ايران فشار وارد کنيم تا کليه اتهامات وارده برطرف گردند.

آدرسهای تماس رئيس جمهور ايران در زير درج شده است. لطفا نسخه ای از نامه خود را به ICFTU و سفارت جمهوری اسلامی در کشور خود (در صورتيکه چنين سفارتی موجود باشد) ارسال داريد.

آدرس رئيس جمهور سيد محمد خاتمی

رياست جمهوری
خيابان فلسطين. چهار راه آذربايجان تهران جمهوری اسلامی ايران
فاکس ۹۸۲۱۶۴۸۰۶۶۵

با سپاس از همکاری شما و درودهای دوستانه
گای رايدر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رياست جمهوری
خيابان فلسطين. چهار راه آذربايجان تهران
جمهوری اسلامی ايران فاکس ۹۸۲۱۶۴۸۰۶۶۵

دادگاه سقز ادامه دارد

کمتر از سه هفته از آخرين نامه اعتراضی ICFTU در مورد از سرگيری دادگاه غير قانونی متهمان مستقل کارگری در شهر سقز (استان کردستان) ميگذرد. با اينهمه اکنون مطلع شديم که اين دادگاهها همچنان ادامه دارند و در روز ۱۶ ژانويه آقای محسن حکيمی يکی از۷ نفر دستگير شده در مراسم اول ماه در دادگاه انقلاب اسلامی سقز محاکمه شده است.

بنا به اطلاعاتی که به ما رسيده است دادگاه همکارمان آقای اسماعيل خودکام که بنا بود روز ۱۱ ژانويه برگزار شود به تاخير افتاده است اما آقای محسن حکيمی، يکی از ۷ نفر دستگير شده در مراسم مستقل اول ماه مه سقز ، روز ۱۶ ژانويه در دادگاه انقلاب اسلامی سقز محاکمه شده است. دادگاه با حضور قاضی اکبری پشت درهای بسته برگزار شد. با اينهمه به يک پاسدار اجازه داده شد در دادگاه شرکت کند. تنها پس از اعتراض وکيل مدافع آقای شريف ، قاضی به اين پاسدار دستور داد دادگاه را ترک کند. اتهامات عليه آقای حکيمی همان اتهاماتی است که عليه آقای برهان ديوانگر که روز ۲۵ دسامبر ۲۰۰۴ محاکمه شد، مطرح گرديد. همانا جانبداری از سازمان غير قانونی «کومله» و سازماندهی اجتماع غير قانونی. (اول ماه مه ۲۰۰۴) بنا به اطلاعاتی که به ما رسيده است به او حتی اجازه داده نشد که بيانيه دفاعی پايانی ارائه کند. اين مسئله نقض وخيم روند مقرر در دادگاهها به شمارميرود و نگرانی‌های جدی در مورد منصفانه بودن اين دادگاهها را مطرح ميکند.

در نتيجه ICFTU شديدا برپايی اين دادگاهها پشت درهای بسته را محکوم ميکند. اين مسئله کارگران ايران و جنبش جهانی اتحاديه ها را از بررسی منصفانه بودن اين دادگاهها محروم ميسازد. علاوه بر اين ما مرتبا اخباری از متهمان دريافت کرده ايم مبنی بر اينکه در شرایطی که متهمان در زندان بوده اند مدارک اتهامی توسط ماموران امنيتی و اطلاعاتی در خانه آنها قرار داده شده است.

ما از اين فرصت استفاده کرده ، بار ديگر خواست ICFTU مبنی بردادن ويزای ورود به هيئت ناظران بين المللی به منظور شرکت در اين دادگاهها را تکرار ميکنيم و اميدواريم دولت شما پاسخ مثبتی به این درخواست ما که مکررا اعلام کرده ایم بفرستد. اينکه دادگاه در روز ۲۵ دسامبر تشکيل شد و بقيه دادگاهها در فاصله زمانی کوتاهی پس از آن برپا گرديدند توجه جنبش بين المللی کارگری را به خود جلب کرده است. عليرغم همه مشکلات اگر ویزای ورودی لازم را بدست آوریم ما مصريم در اين دادگاهها شرکت کنيم. ICFTU همچنان شديدا معتقد است که همکاران ما تنها به علت فعاليتهای کارگری مستقل و کوشش برای برپايی مراسم مستقل کارگری روز اول ماه مه، تحت تعقيب قرار گرفته اند.

ICFTU همچنين بر این باور است که اين دادگاهها با سفر هيئت نمايندگی ما به ايران و ديدار ۲ نفراز متهمان درروز ۲۹آوريل ۲۰۰۴، تنها دو روز پيش از دستگيريشان با اين هيئت، ارتباط مستقیم دارد. ماموران امنيتی کشور شما سفر هيئت مزبور را از نزديک تحت نظر داشتند.

در نتيجه بار ديگر مصرانه از شما ميخواهيم برای لغو کليه اتهامات همکارانمان اقدامات فوری را انجام دهید. و از اين پس اقدام کارگران برای برپايی مراسم اول ماه مه بدون مانع پيش رود.

در غير اين صورت بار ديگر خواست عاجلم برای دريافت ويزا برای ناظران اين دادگاهها را تکرار ميکنم. من بارديگرازطريق وکيل آقای صالحی دعوتنامه ای برای شرکت ناظران ICFTU در دادگاه ایشان روز اول ماه فوریه ( 13 بهمن) دریافت کرده ام. در غیراين صورت چاره ای ندارم جز اينکه توجه کميته آزادی برگزاری اجتماعت سازمان جهانی کار را به اتفاقات فوق جلب کنم.

منتظر تصميم سريع و قاطع شما در اين مورد هستم

با احترام

گای رايدر دبير اول

کپی به آقای کاری تاپيولا . مدير مسول . سازمان جهانی کار . ژنو ۴۲۲۲۷۹۹۶۹۴۱
دکتر سيد کمال خرازی . وزير خارجه تهران ۹۸۲۱۲۸۰۲۶۴۳
آقای ناصر خالقی . وزير کار و امور اجتماعی ايران support@irimlsa.org
حجت الاسلام محمد اسماعيل شوشتری ، وزير دادگستری ۹۸۸۷۶۲۳۴۹ rostami@safineh.net

ترچمه و تکثير از ائتلاف بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

alliance@workers-iran.org
International Alliance in Support of Workers in Iran


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com