محمود صالحي آزاد بايد گردد

اتحاد كميته هاي كارگري


اپریل ٢٠٠٧-فروردین ١٣٨٦


روز 20/1/86 محمود صالحی فعال جنبش كارگري ايران به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه (روز كارگر) روانه زندان گرديد. اين اقدام تنها زندانی كردن يك فعال جنبش كارگری نيست، بلكه تعرض به كل جنبش كارگری است. برگزاري مراسم اول ماه مه در سراسر دنيا بدون هيچ مجوزی حق مسلم كارگران است. نبايد اجازه دهيم كه به اين دليل هيچ كارگری در زندان بماند.

ما با تمام توان براي آزادي محمود صالحی فعاليت خواهيم كرد و از تمامی فعالين جنبش كارگری در داخل و خارج كشور دعوت می كنيم كه با مبارزه ای متحدانه به ميدان بيايند.

ما در روز اول ماه مه و بعد از آن، مطالبه آزادی محمود صالحی را در خيابانها فرياد خواهيم زد و در اين راه عقب نشيني نخواهيم كرد.

                                        اتحاد كميته هاي كارگري

                                         23/1/86  


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com